Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Louis Ussing FRA: Julius Henrik Lange (1886-12-11)

TIL PROF. J. L. USSING 2 .
Kbhvn., 11. Decbr. 1886.

Kære Professor Ussing!

Jeg maa bede Dem undskylde den Fejl, at jeg ikke sagde Dem, at Orthografien aldeles gik paa Redaktionens Ansvar, og at det derfor egentlig kun var med Hensyn til Indholdet, jeg bad Dem gennemse Korrekturen. Jeg plejer ellers at gøre vore Bidragydere opmærksomme herpaa.

Forøvrigt har jeg af Hensyn til Dem ladet Deres Rettelser staa. At De i Realiteten har Ret i, at der gøres Forskel paa Flertal og Enkelttal i Verber, tvivler jeg ikke om. Men De maa indrømme, at Redaktionen ikke kan indlade sig paa at undersøge de orthograliske Problemers Realitet: dertil savne vi Autoritet og Kompetence. Vi følge en vis modern Orthograli, som saa vidt muligt udjævner Forskellen mellem de nordiske Sprog indbyrdes, og søge vor Støtte i den saakaldte Stockholmer-Orthografi (vedtaget paa et Møde i Stockholm af nordiske Sprogforskere), ikke i Regler, der ere approberede af vort Ministerium.

Desværre nødsages jeg til at indrømme, at vi overhovedet ikke have vor Styrke i den strænge Konsekvens. Forsaavidt som Sagen paahviler mig, maa jeg tilstaa, at jeg efter i Løbet af 40 Aar at have oplevet c. 40 forskellige orthograliske Systemer er aldeles ør i Hovedet og kun maa lade mig nøje med Revidstheden om, at enhver enkelt Ting, som jeg skriver eller giver mit Minde til, har sin Hjemmel i et eller andet System, men at det er mig umuligt at indestaa for, at det altsammen har Hjemmel i det samme System. Hvis De finder dette Standpunkt — eller denne Mangel paa Standpunkt — lidt s. 230 demoraliseret, saa maa jeg skyde en Del af Skylden paa min sædvanlige Skriftefader i slige Spørgsmaal, nemlig Vilhelm Thomsen, der, naar jeg forelægger ham et Problem til Afgørelse, for det meste indrømmer, at man kan se Sagen fra flere Sider og ikke bør være altfor paa-staaelig.

Til Slutning maa jeg takke Dem for den smukke og instruktive Anmeldelse, De har leveret os, og bede Dem tænke paa os igen ved Lejlighed.

Deres hengivne
Jul. Lange.