Danmarks Breve

BREV TIL: Geskel Saloman FRA: Julius Henrik Lange (1887-11-09)

TIL SAMME.
Kbhvn., 9. Nov 1887.

Kære Prof. Salomon!

Tak for Deres venlige Udtalelser om min »Sergel og Thorvaldsen«! Jeg har i det hele taget havt Glæde af den Maade, hvorpaa denne Bog er modtaget; men ganske særlig har det glædet mig, at den i Sverig er modtaget saa godt. Saaledes kan den ogsaa have bidraget en Smule til god indbyrdes Forstaaelse mellem Svenske og Danske.

Naar De kommer til København, haaber jeg at se Dem, senest i alt Fald til Sommer. Jeg lover mig noget af Udstillingen.

Deres hengivne
Jul. Lange.