Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1888-11-20)

TIL DR. PHIL. GEORG BRANDES 1 .
Kbhvn., 20. Novbr. 1888.

Kære Ven!

Jeg er aldeles enig med dig i, at Pudelen var meget bedre, før den blev barberet. Men den kunde i sin tidligere Tilstand ikke slippes løs; der havde nemlig rejst sig saa megen Opposition imod de stærke Udtryk, at man enten maatte opgive det hele eller dæmpe Ordene. Offentliggjordes Erklæringen i sin første Skikkelse, vilde man forære Modstanderne den Triumf, at det hele Skridt end-ogsaa fra dansk Side fandt overvejende Misbilligelse. — Det skulde gøre mig ondt, om du ikke vilde være med, og jeg beder paany om din Underskrift til Søndag Morgen. I »Selskabet« findes alle [Slags] Folk med Undtagelse af s. 244 de allertydeligste Undermaalere eller Vartovslemmer. Naturligvis ogsaa mange af dine Modstandere; men du har jo f. Ex. ved »Biografisk Lexikon« fundet dig i at staa paa Liste sammen med mange af dem. Tag nu mod Raison!

Din hengivne
Jul. Lange.