Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1889-03-31)

TIL CAND. JUR. VALD. VEDEL.
Kbhvn., 31. Marts 1889.

Kære Hr. Vedel!

Det er en Fejl ved min litterære Virksomhed, at jeg næsten aldrig har interesseret mig for, at mine Arbejder bleve anmeldte eller offentlig omtalte. Paa en enkelt Undtagelse nær har jeg ikke opfordret nogen dertil, jeg har endog ved Lejlighed raadet fra. Det beror ikke paa Stolthed, men derpaa, at min Interesse i Reglen, naar mine Arbejder udkomme, er saa stærkt optaget af andre Ting, at det foregaaende staar for mig som noget, der ikke kommer mig synderlig ved.

Dette er jeg kommet til at tænke paa i Anledning af, at en Kunstner idag med megen Interesse omtalte for mig en lille Afhandling, som jeg har leveret i sidste Hæfte af Letterstedts Tidsskrift og som har til Overskrift: ’Studiet i Marken. Skilderiet. Erindringens Kunst«. I første Øjeblik undrede det mig næsten, at nogen bragte det Ænme paa Bane, som stod for mig selv omgivet af Forbigangenhedens kolde Taage; men senere kom jeg til at tænke paa, at det ikke var rigtigt af mig at lade Udtalelser, paa hvilke jeg dog i Grunden selv lægger megen Vægt, saa ganske sejle deres egen Sø. Da de nu desværre i dette Tidsskrift let kunne blive meget upaaagtede i Dan- s. 248 mark, tillader jeg mig at spørge Dem, om De vil finde det Umagen værd at henlede Opmærksomheden paa dem, naar Lejlighed gives. Jeg ved ikke, om De har læst Stykket og om det interesserer Dem ; men af en Artikel af E. Skram i »Tilskueren«, der handler om Udtalelser af Dem, som jeg ikke kender, slutter jeg, at den Tankegang, jeg har udtalt, maa være ret vel anbefalet til Dem.

Dette er naturligvis kun en Henstilling, og De maa endelig ikke tro, at jeg i mit Sind paabyrder Dem nogen Forpligtelse til at følge den. Personlig er der allermindst nogen Forpligtelse for Dem, eftersom jeg, hvis jeg maatle følge min egen Hu, blot ønskede uforstyrret at give mig af med andre Opgaver. Men det skulde glæde mig, om De kunde finde noget i selve Sagen, der kunde være frugtbart for videre Omtale.

Naar De har overvejet, hvad De vil, saa send mig et Par Ord til Svar!

Deres hengivne
Jul. Lange.