Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1889-08-11)

TIL SAMME.
Kbhvn., 11. Aug. 1889.

Kære Hr. Vedel!

Jeg tror ikke, at jeg har misforstaaet Dem, naar jeg saa vel igaar Aftes som under en tidligere Samtale har ment fra Dem at høre en Indsigelse imod, at den æsthetiske Værdi skulde kunne henføres til et enkelt Forhold. Vi ere ikke komne nøjere ind paa en Diskussion om dette Punkt; og da jeg snart skal rejse, gives der maaske ikke god Lejlighed dertil for det første. Men jeg maa have Lov til at lette mit Hjerte med den Udtalelse, at jeg fra min Side meget bestemt fastholder, at den æsthetiske Værdi bestaar i et enkelt Forhold og ikke kan betragtes som en Sum af forskelligartede Addender. Det forekommer mig ikke vanskeligt at vise, al den sidstnævnte Anskuelse ikke alene vilde være fejlagtig, men endog paa Forhaand maatte kaldes uvidenskabelig.

Jeg tør som sagt ikke opfordre Dem til nu at udfægte denne Sag; men jeg vilde være Dem taknemlig for en lille Meddelelse, om jeg ikke har opfattet Deres Mening s. 249 rigtig. Glem ikke, at De har lovet mig G. Brandes’s Artikler om den Heibergske Æsthetik til hurtig Gennemlæsning!

Deres hengivne
Jul. Lange.