Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Julius Henrik Lange (1889-08-22)

TIL DR. PHIL. J. L. HEIBERG.
Antwerpen, 22. Aug. 1889.

Kære Dr. Heiberg!

Det var jo fra Begyndelsen af Aftale imellem os, at mine Skoletimer ikke kunde være til Hinder for, at jeg rejste udenlands, naar jeg kunde se Lejlighed dertil; og De var ogsaa specielt forberedt paa, at jeg skulde foretage min nuværende Rejse. Jeg tør vel derfor rolig gaa ud fra, at den ikke volder Forstyrrelse i Skolens Maskineri i det hele; men der er alligevel for mig noget utilfredsstillende i, at saa meget af en i Forvejen knap til-maalt Tid gaar bort for Undervisningen i mit Fag. Jeg skal nok se at gøre mine Sager friskt og flinkt, naar jeg kommer tilbage.

Jeg haaber, at De er vendt rask og med godt Udbytte hjem fra Deres tyske Rejse. Min Rejse er hidtil gaaet godt; jeg har set saa mange Domkirker og Malerier og s. 251 Statuer, som jeg har kunnet overkomme, deriblandt mange mærkværdige Ting. Jeg vilde gerne høre et Par Ord fra Dem, men jeg kan ikke engang opfordre Dem til at skrive til mig, da min Rejse foreløbig maa gaa hurtig for sig gennem en hel Mængde franske Provinsbyer, og det er umuligt for mig at sige nøjagtig forud, naar jeg er paa de forskellige Steder. Til Paris kommer jeg vel senest den 8de Septbr. eller saa — maaske temmelig længe før.

Venligste Hilsener til Dem selv, Deres Hustru, Prof. Møller og f. Ex. Jens, naar De ser ham paa Skolen, fra

Deres hengivne
Jul. Lange.