Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Købke FRA: Julius Henrik Lange (1889-08-25)

TIL UDGIVEREN.
Tournai. 25. Aug. 1889.

Kære Peter Købke!

Idag kom jeg her til denne mærkelige By. . . . Har det forresten godt; alligevel maa jeg tilstaa, at det ganske ualmindelig raa og kolde Vejr, som har fulgt mig siden sidste Mandag, da jeg i Münster oplevede et første Rangs Tordenvejr, har taget noget paa mig, dog uden at gøre min Arbejdskraft eller Arbejdslyst noget Afbræk. I denne Eftermiddag synes netop Vejret at have fattet bedre Forsætter. Du kan tro, at der falder rigelig af til Forstaaelsen af Roskilde Domkirke. I Westphalen saa jeg Osnabrück og Münster, og begge Steder var der allerbedste Lejlighed til at studere den tredelte Vinduesgruppes Naturhistorie; dernæst saa jeg Roermond i det hollandske Limburg med en overmaade livlig og flot lille Kathed ral, der ogsaa havde meget at fortælle om Slægtskab med Roskilde. Nu er jeg her i Tournai, som jeg saa længe har længtes til ; idag har jeg kun faaet set paa, hvor meget der foreligger om min Opgave — og det er meget; i Morgen skal jeg nøjere i Færd med det. I Eftermiddag genneinsaa jeg Kathedralens meget rige Kirkeskat, hvor der bl. a. fandtes et med Perler og raa Juveler utrolig rigt besat, stort Guldkors fra Merovingisk Tid, der indeholdt en Splint af Kristi sande Kors. Jeg saa den og tør indestaa for, at det virkelig var en Splint — det er dog allerede noget! Man ser da heraf, at det ikke er den rene Løgn med s. 252 disse gamle Relikvier. Der var forresten mange reelt udmærkede Ting, bl. a. et dejligt Elfenbenskrucifix af Du-quesnoy; en Pragtkappe som Karl den femte bar, naar han præsiderede i den gyldne Vlies’s Ordenskapitler (det var et udmærket Stykke!), Elfenbenssager fra den tidligste Middelalder, et stort, glimrende udarbejdet Guldskrin fra det 13. Aarh. med Kirkens 2 Helgeners Relikvier m. m. m.

Jeg beder dig ikke at tale til Folk om mine Roskilde-Studier, og le ikke ad min Opfordring til at lade være!

Venligste Hilsener.

Din
Jul. Lange.