Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Viggo Hannover FRA: Julius Henrik Lange (1889-11-29)

TIL SAMME.
Kbhvn., 29. Novbr. 1889.

Kære Ven!

Jeg paaskønner meget Deres Ihærdighed i Granskningen af Opgaven 1 ; men det staar klart for mig, at vi med de Midler, som nu staa til vor Raadighed, ikke kunne naa til et sikkert Resultat, og at det ikke vil være raadeligt at betro sig til Kombinationer og Konjekturer. Det bliver under de givne Forhold min Opgave blot at undgaa at sige nogen Fejl om det omhandlede Punkt, der jo staar i et meget ligegyldigt Forhold til min Afhandlings egentlige Æmne.

Davids Præstationer i Veltalenhed har jeg i sin Tid gennemgaaet, oversat og excerperet, og jeg har ingen Grund til at tro, at noget af Betydning for mit Æmne er und-gaaet min Opmærksomhed. Forresten er det et Æmne, man meget godt kunde gøre til Genstand for selvstændig Behandling, som et Slags typisk Exempel paa halvt vanvittig Idealisme.

Venligste Hilsener.
Jul. Lange.