Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1890-06-23)

TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS 1 .
Kbhvn., 23. Juni 1890.

Kære Ven!

Gransk nu det vedlagte Papir med Nøjagtighed, Skarpsindighed, Varme, Sagkundskab, Venskab og Visdom! Der kan jo heller ikke være noget i Vejen for, at du viser det til din Kontorchef eller andre, hvis du finder det fremmende for Sagen. I en lang Samtale med Jørgensen forleden Aften kom vi til det — rigtignok meget kalkulatoriske — Resultat, at Rrutto-Udgiften til det hele vilde beløbe sig til 30—35 000 Kr., fordelte paa 4 Aar.

Hvor meget deraf tror du, at Staten vilde gøre sig en Ære og Glæde af at bestride? Det vedlagte vilde, naar Sagen engang indsendes, være at betragte som et Bilag til min Ansøgning. I denne selv vilde jeg naturligvis fremhæve, at en saadan Bevilling ikke søges af mig paa mine Vegne, men paa hele mit Fags og alles her i Landet, som give gode Bidrag dertil, være sig som reproducerende Kunstnere eller som Forfattere.

Din hengivne
Jul. Lange.