Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1890-09-07)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN 1 .
Kbhvn., 7. Septbr 1890.

Kære Ven!

Blot et Ord i Anledning af det Forsæt, du meddelte mig, at nævne mig i Forbindelse med Spørgsmaalet, om Jan eller Hubert v. Eyck er Autor til det lille Rillede i Berlin. Min Mening gik ikke ud paa mere, end at Skyernes Form uomtvistelig antydede et tidligere Udviklingstrin end Alteret i Gent og hvad man ellers kender af van Eycksk Malerkunst. Paa det lille Berlinerbillede viser Gengivelsen af Skyerne aabenbart den konventionelle middelalderlige Form, som det er utænkeligt, at disse Malere skulde være vendt tilbage til, efter at de engang vare komne ind paa den sandere Gengivelse af Naturen. Billedets ellers meget udtalte, endog smaalige Realisme kunde heller ikke betragtes som en Hindring for at tænke sig det som et Værk af Hubert, da han efter sin kunsthistoriske Stilling maa antages at have været en erklæret og begejstret Bealist, selv om han ikke i alle Punkter og Opgaver er naaet til at gennemføre Realismens Program fuldstændig, men har maattet lade noget staa hen til Efterfølgerne.

Jeg beder dig om ikke at tillægge mig Æren eller Ansvaret for mere end Iagttagelsen med Skyerne og det dertil knyttede kunsthistoriske Ræsonnement. Navnlig maa jeg erindre om, at den litterære Dokumentation af Huberts Navn, som du, saavidt jeg mindes, omtalte, har været mig ukendt eller i alt Fald ikke nærværende. Heller ikke har jeg bygget min Anskuelse paa andre Enkeltheder eller Egenskaber ved Billedet end den anførte.

Venlig Hilsen.

Din hengivne
Jul. Lange.