Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Peter Weis FRA: Julius Henrik Lange (1890-11-01)

TIL FULDMÆGTIG A. P. WEIS.
Kbhvn., 1. Novbr 1890.

Kære Ven!

Du maa finde dig i, at jeg igen imorgen kommer for at tale om Skulptursager 1 . Jeg har foreløbig tænkt over, hvad der ligger for, og det stiller sig saaledes for mig: Der kunde vel være god Grund til at tage til Italien, navnlig Rom, hvis Gibser-Ateliers jo have megen Betyd-ning. Men naar Kultusministeren vil have Sagen fremmet saaledes, at den allerede i denne Vinter kan præsenteres Rigsdagen, kan der ikke blive Tid dertil. Italien er desuden ikke særlig Afstøbningssamlingernes Land (skønt der findes en af de fortrinligste i det franske Akademi paa Monte Pincio). Jeg tror, at jeg særlig bør lægge mig efter Afstøbningssamlingerne og deres Direktører i Berlin, Dresden, München, Paris og London. Dertil vil behøves omtrent 50 Dage. Naar jeg rejste f. Ex. den lOde Novbr., kunde jeg være hjemme ved Nytaar, skønt det er lidt drøjt i Juledagene at sidde paa en fremmed Pind. Men s. 263 saa maatte der jo handles hurtig: det er ikke mig, men Sagen, der kræver det. Jeg maatte ogsaa snarest muligt have Grundtegning og Maal af Lokalet i den nye Museumsbygning. Pladsen i Lokalet bør jo for enhver enkelt Ting strax tages i Betragtning, og jeg tænker med det samme at forelægge en hel Plan til Ordningen. Forresten skal den hele Affære more mig, og jeg haaber at faa noget godt ud af den. Vil du ikke overveje Penge-spørgsmaalet saaledes, at vi kunne være i Forstaaelse med Hensyn til den Ting, før du taler med Rosenørn. Det vilde være mig til overordentlig Lettelse, om Rosenørn var forberedt desangaaende, naar jeg skal tale med ham; ellers bliver det til evig Generthed og Dumhed.

Din hengivne
Jul. Lange.