Danmarks Breve

BREV TIL: Harald Høffding FRA: Julius Henrik Lange (1891-01-11)

TIL PROF. H. HØFFDING.
Khbvn., 11. Septbr. 1891.

Kære Høffding!

Din unge slesvigske Ven har jeg naturligvis paa din Anbefaling gerne givet Adgang til mit Kursus. Ogsaa hans Ansigt var en god Anbefaling, for ej at tale om hans Hjemstavn.

Jeg havde tænkt mig at opsætte min Tak for din venlige Tilsendelse af Knud Ipsens Diderot, til jeg engang saa dig personlig. Men for at det ikke skal trække for længe ud, saa aflægger jeg den herved. Jeg har læst Bogen med megen Interesse og godt Udbytte. Den er jo bygget paa en omfattende og grundig Læsning og vidner om et langt mere udviklet litterært Talent — et sjældent udviklet Talent —, end jeg havde forudsat hos Forfatteren. Bogen forekommer mig at være altfor færdig; men saa-ledes er det jo ikke sjældent netop med unge begavede Forfattere. Hvis Forf. havde oplevet at forsvare den som Disputats, saa havde jeg vistnok opponeret mod et Par Punkter i Kapitlet om Kunstkritiken. Hvad der egentlig ligger i det Omsving i Diderots Kunstanskuelser, som han omtaler saa udførlig, har han maaske ikke forstaaet ganske historisk rigtig .....

Venligst Hilsen!

Din hengivne
Jul. Lange.