Danmarks Breve

BREV TIL: Pietro Købke Krohn FRA: Julius Henrik Lange (1891-11-06)

TIL P. KROHN.
Kbhvn., 6. Novbr. 1891.

Kære Ven!

Jeg er ganske enig med dig og E. Brandes i, at Kyhn egner sig meget godt baade til Hæder og Penge; som Kunstner er han en Perle.

Men jeg er alligevel ikke i Stand til at følge din Opfordring. Om 2 Dage skal jeg til Norge, vel at mærke for at holde Forelæsninger, og en Vrimmel af Smaating gør i disse Dage Krav paa min Opmærksomhed. Endog uden Hensyn dertil vilde jeg ikke føle mig kaldet til at tage Ordet i denne Sag. Det er jo nemlig kun et Aar siden, at jeg var Promotor af et Forslag til Bevilling til en udmærket Skribent 1 ; og efter den Skæbne, dette Forslag led, har jeg virkelig ikke Lyst til nu at paakalde Rigsdagens og Regeringens sunde Fornuft til Fordel for en anden. Det vilde ogsaa være en tvivlsom Anbefaling.

Som sagt, jeg vil ikke direkte have med Sagen at gøre; men da jeg indrømmer, at Sagen er god, vil jeg henstille til eder, om I ikke kunde gaa samme Vej, som vi for faa Aar siden gik med Exner. Der affattedes en Adresse, som blev underskrevet af 100 Kunstnere (+ mig) og indsendtes til Regering og Rigsdag, og Sagen gik glat igennem.

Din
Jul. Lange.