Danmarks Breve

BREV TIL: Valdemar Vedel FRA: Julius Henrik Lange (1892-05-07)

TIL SAMME.
Kbhvn., 7. Maj 1892.

Kære Dr. Vedel!

Igaar havde jeg med Prof. Høffding en Samtale, der til Dels handlede om Dem. Han meddelte mig, hvad jeg aldeles ikke før havde vidst, at De i Studenterforeningen havde holdt et Foredrag, der svarede saaledes til Deres Foredrag i Samfundet, at De paa hvert af Stederne havde sagt, hvad man efter Deres Mening mindst ønskede, men mest trængte til at høre. Dette har for mig kastet et nyt og forsonligere Skær over det Foredrag af Dem, som jeg læste i »Tilskueren«. Jeg anerkender gerne det frimodige i, at man staar frem i en Forsamling med Ytringer, der gaa stik imod Forsamlingens forud givne s. 278 Mening, skønt jeg tilstaar, at flere af Deres Ytringer — fremfor alle den, at den frie Forskning til syvende og sidst er et Dogme som ethvert andet — ligefrem oprøre mig. Deres Taktik har næppe været heldig valgt, naar De ønskede at blive forstaaet, og fremfor alt har De gjort Dem selv Uret ved at offentliggøre det ene Foredrag uden at offentliggøre det andet.

Jeg havde paa Spidsen af min Pen at tilføje, at jeg jo nok véd, at De ikke staar mig til Regnskab for Deres Handlemaade; men jeg tror alligevel, at De vil være enig med mig i, at De paa en vis Maade staar enhver fornuftig Læser til Regnskab for den, især en Læser, der mødte med forud given Sympatin for Dem.

Deres hengivne
Jul. Lange.