Danmarks Breve

BREV TIL: Letzer Kleisdorff FRA: Julius Henrik Lange (1892-09-24)

TIL OVERLÆRER L. KLEISDORFF (i
Aarhus
).
Kbhvn., 24. Sept. 1892.

Kære Kleisdorff!

Tag mig nu venskabelig og overbærende! Jeg er i dette Efteraar ligesaa indeklemt af Arbejdsforpligtelser, som jeg nogensinde har været; og der har endda været Tale om et Engagement til Stockholm ad modum det ifjor til Kristiania (om det bliver til noget, véd jeg ikke). Dertil kommer, at jeg, alt som jeg bliver ældre, unægtelig ikke føler mig ret oplagt til Udenomsforedrag udenfor de Serier, som jeg paa Embedsvegne eller i Medfør af min hele Virksomhed skal og maa og bør holde. Jeg hører aldeles ikke til dem, som har Lethed ved — knap nok Mulighed s. 283 for — »at rive et Foredrag af mig«, og det vilde jo heller ikke være passende at byde Aarhus noget saadant af-sig-revet Tøj. Naar jeg holder et godt Foredrag, saa er det i Sandhed, fordi jeg har taget mig den Sag, det Æmne, meget nær; men des vanskeligere er det for mig at gøre det.

Men hvis du tager det som en Ulyst til at vise Aarhus skyldig Ære og sige Tak for Mad fra ifjor, saa gør du mig virkelig Uret. Det kan jo ogsaa være, at der kan falde mig en Idé ind til at gøre Fyldest for Opfordringen i Løbet af Sæsonen — men som sagt: vær taalmodig og overbærende!

Hils Møllerfolket og Adjunkt Lund fra mig!

Din hengivne
Jul. Lange.