Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Viggo Hannover FRA: Julius Henrik Lange (1892-10-27)

TIL KUNSTHISTORIKEREN E. HANNOVER.
Kbhvn., 27. Okt. 1892.

Kære Hannover!

Min oprigtigste Tak for det tilsendte. Jeg kunde visselig ikke ønske den udtalte Dom om min Rog 1 fordelagtigere, frygter snarere for, at den er altfor gunstig.

Deres Indvending 2 har interesseret mig meget; den var mig saa ny, at jeg, under min mangeaarige Syslen med disse Opgaver, næppe nogensinde selv er faldet paa den. At den har egentlig reel Betydning, tror jeg dog ikke; og jeg skal være villig til engang at forsvare min Anskuelse nærmere for Dem. Derimod indrømmer jeg strax fuldt ud, at den har en ikke ringe formel Be-tydning med Hensyn til min Fremstilling, og at det er en Mangel ved denne, at Indvendingen ikke er diskuteret i den.

Venlig Hilsen.

Deres hengivne
Jul. Lange.