Danmarks Breve

BREV TIL: Harald Høffding FRA: Julius Henrik Lange (1892-12-22)

TIL PROF. H HØFFDING.
Kbhvn., 22. Dec. 1892.

Kære Høffding!

Du har gjort mig en alvorlig Glæde ved dit Brev om min Bog 2 . Jeg har fra Fagfolk i Udlandet faaet smukke Breve om den (deriblandt f. Ex. et fra Ægyptologen Er- s. 288 mann i Berlin); men de handlede jo væsentlig om, hvorledes Bogen forholdt sig til Faget. Jeg sætter nok saa megen Pris paa, hvad du fremhæver, Forstaaelsen af det menneskelige, og det er i Sandhed ogsaa mit Maal, naar jeg arbejder. Jeg glæder mig ogsaa over — og jeg takker dig for —, at du anbefaler mine Skrifter til den danske Ungdom. En rigtig rettroende Akademiker faar man aldrig ud af mig; og jeg tror, at vi i denne Henseende ere Medkættere. Videnskaben kommer mere og mere til at trænge til en mægtig Udvidelse af sin Papirkurv til at optage den ørkesløse Lærdom og alle de Diskussioner, som har deres Rod i den — forsaavidt som dette kan kaldes at have en Rod. Denne Ytring maa ikke forstaas som Hovmod; men jeg kan ikke nægte, at jeg tidt føler en dyb Utilfredshed med en stor Hoben Diskussionsæm n er, om saa end Diskussionen er nok saa lærd og subtil. Og derfor stræber jeg at knytte mine Studier saa tæt som muligt til den menneskelige Interesse.

Du taler om min »Nedstemthed« i Forsommeren. I det hele er jeg ikke personlig nedstemt — det ligger ikke til min Natur; og jeg har Gudskelov bestandig meget at være glad over. Men jeg maa indrømme, at jeg med Hensyn til Forholdene her i Landet — de offentlige, politiske og aandelige Forhold — er mere og mere malkontent. Der sidder jo vistnok en hel Del Dygtighed omkring i Krogene — men det, som breder sig og taler det store Ord!!

Det sidste, jeg læste af dig, var din Artikel om Hedenske Sandhedssøgere 1 , som jeg lærte meget af og var meget glad over. Det glædede mig ikke mindst, at du tog Kristendommen — ᴐ: som historisk Livsmagt og Plejemoder for Menneskeheden — saa bestemt i Forsvar i Sammenligning med Stoicismen.

Og dermed et hjerteligt à revoir og de bedste Ønsker for Jul og Nytaar fra

Din hengivne
Jul. Lange.

Jeg haaber da, at vi faa den unge Dr. Jespersen til Professor efter Stephens! Hans Afhandling om Sprogets Oprindelse læste jeg med ualmindelig Interesse.