Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Edvard Holm FRA: Julius Henrik Lange (1893-01-18)

TIL SAMME.
Kbhvn., 18. Jan 1893.

Kære Professor Holm!

Det har interesseret mig meget at læse Deres Udtalelse om de store Arbejders Betydning, og i det væsentlige ere de talte ud af mit Hjerte. Jeg vover næppe at anvende Ordet paa mit eget Arbejde, selv naar jeg tænker paa det som Helhed, men paa mit Forehavende, min Opgave, tør jeg vel anvende det og saa haabe og tro, at mit Arbejde dog vil byde noget væsentligt, i Forhold til Opgaven. Deres Ord »asketisk« er meget træffende; dog vil jeg kalde det lidt for strængt og mørkt, forsaavidt som det større Arbejde, jeg har for, virkelig byder mig en aandelig Tilfredsstillelse som intet andet og forekommer mig mest udviklende for mit indre Menneske.

Men forsaavidt der er Tale om noget asketisk, saa vil den, hvis ydre Vilkaar ikke ere mere trygge, end mine ere, ikke engang kunne gennemføre Askesen uden at løbe s. 292 Panden mod sine borgerlige Forpligtelser og Pligterne mod sine nærmeste. (Dog skal dette ikke være ment som en Ansøgning).

Deres hengivne
Jul. Lange.