Danmarks Breve

BREV TIL: Georg Brandes FRA: Julius Henrik Lange (1893-11-20)

TIL DB. PHIL. GEORG BRANDES.
Kbhvn., Novbr. 1893.

Kære Ven!

Jeg takker dig hjertelig for Tilsendelsen af din sidste Bog, hvoraf jeg allerede har læst din livlige Ungdomserindring fra Italien og dit meget lærerige Stykke om Renan. Jeg forefandt den i Aftes, da jeg vendte tilbage fra en lille Udflugt, og glædede mig over Modtagelsen, der dog ogsaa samlede lidt gloende Kul paa mit Hoved. Der er nemlig nogle Smaating af mig, som jeg ikke har sendt dig: 1) en Piece om vore Museers Ordning, 2) nogle Iagttagelser om gamle danske Gravmæler og 3) en Afhandling: »Et Blad af Koloritens Historie«. At jeg ikke har sendt dig de to førstnævnte Nummere, skal du nu ikke beklage dig over. Den første gaar ud paa noget rent praktisk, og den anden indeholder nogen Mikroskopi af Ting af liden almindelig Interesse. Derimod vilde jeg meget ønske, at jeg havde sendt dig min lille Kolorit-Afhandling, som jeg selv lægger megen Vægt paa; men jeg sløsede strax med de ganske faa Exemplarer, jeg fik til min Baadighed.

Der er meget, som jeg engang ved Lejlighed havde Lyst til at tale med dig om.

Din hengivne
Jul. Lange.