Danmarks Breve

BREV TIL: Emil Viggo Hannover FRA: Julius Henrik Lange (1893-12-01)

TIL KUNSTHISTORIKEREN EMIL HANNOVER (i
Paris
).
Kbhvn., 1. Dec. 1893.

Kære Hannover!

........ Jeg har rigtig modtaget Deres »Christen Købke« og er Dem oprigtig taknemlig for denne Gave — ikke alene til mig, men til vor lille Kunstlitteratur. Jeg har paany gennemlæst Deres Fremstilling og paany faaet et smukt Indtryk af den ; mine enkelte tidligere Indvendinger kan jeg ikke rent lade falde. Men de ere traadte mere i Baggrunden for mig ved Læsningen af den trykte Bog — et Manuskripts Læsning er altid forbundet med smaa Forhindringer, der ikke forskønne Indtrykket. Med de venligste Hilsener

Deres hengivne
Jul. Lange.