Danmarks Breve

BREV TIL: Gustaf Henrik Wilhelm Upmark FRA: Julius Henrik Lange (1894-02-24)

TIL DR. PHIL. G. UPMARK (i
Stockholm
).
Kbhvn., 24. Febr. 1894.

Kære Ven!

Tak for »Gustaf Vasas porträtt«, som har interesseret mig i høj Grad! En udmærket Karakteristik af Portrætternes Karakter i de forskellige Aarhundreder, S. 5! Men er det sikkert, at Maleriet paa Gripsholm er Originalen til Trærelieffet sammesteds? Er ikke Relieffet ældre? Det fremstiller Manden som yngre, og det forekommer mig, foruden at være smukkere og stateligere, at bære Præg af Sandhed og Individualitet. Det svarer godt til Per Brahes Beskrivelse. Det er kun et Spørgsmaal fra en opmærksom Læser, du kender jo Sagen langt bedre. — Hvorledes mon Sagerne staa med Karl Xs Monument?

Din hengivne
Jul. Lunge.