Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Madsen FRA: Julius Henrik Lange (1894-04-02)

TIL KUNSTHISTORIKEREN KARL MADSEN.
Kbhvn., 2. April 1894.

Kære Karl Madsen!

Efter at jeg har læst dit Gensvar i »Tilskueren« 1 (som det forekommer mig, at Redaktionen eller Forlaget burde have sendt mig), vilde jeg gerne trykke din Haand og udtale Haabet om, at denne Smule Polemik maa være overgivet til Forglemmelse. Jeg havde ønsket allerede s. 304 før at gøre det; men jeg frygtede for, at det skulde forstaas som et Forsøg paa Indgreb i din Frihed til at sige, hvad du vilde, i dit Gensvar; derfor opsatte jeg det. Hvad min »Replik« angaar, fremgik den vel af et noget irriteret Sind, hvortil det forekommer mig, at du havde givet Anledning; men jeg blev selv overrasket ved at høre mange sige, at den var saa hvas; deraf vil du se, at mine Ord have lydt hvassere, end de vare mente.

Jeg haaber snart at se dig. Venlig Hilsen.

Din
Jul. Lange.

Jeg vil dog for min egen Skyld bemærke, at jeg, medens Krigen stod paa, greb Lejlighed til paa en Forelæsning at vise dine Fortjenester og din Dygtighed skyldig Retfærdighed.