Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Laurids Møller FRA: Julius Henrik Lange (1894-09-04)

TIL CAND. JUR. NIELS MØLLER.
Kbhvn., 4. Sept. 1894.

Kære Hr. Niels Moller!

Hjertelig Tak for Deres Oversættelser, af hvilke jeg strax har læst Herondas, som jeg tidligere kun kendte »von Hören sagen«. Han er jo en mærkværdig og begavet Dekadent og meget god at faa Forstand af som Vidnesbyrd om Grækernes Opfattelse af Mennesket i den alexandrinske Periode. Oversættelsen læses som en Original.

Jeg har ogsaa læst Deres smukt og fint skrevne Fortale eller Indledning til »Antigone«. Tillad mig at bemærke, at den berømte Statue i Lateranet, som utvivlsomt skal forestille (repræsentere) Sofokles, ganske sikkert er og ogsaa antages at være et Værk fra det 4. Aarh.s Midte eller sidste Halvdel, og at det, som De træffende kalder det næsten kokette ved den, langt snarere maa opfattes som et Vidnesbyrd om denne Tidsalder end om Sofokles’s virkelige Personlighed. Det saakaldte Æschylos-Portræt har ingen historisk Værdi; derimod maa Euripides-Hovedet anses for et baade kunstnerisk og historisk meget værdifuldt Portræt 1 .

Er det dog ikke lidt Synd at bruge Adjektivet »nydelig« i Forbindelse med Sofokles? Forfatteren af »Oedipus rex«?

Men jeg vil slutte med at tilgive Deres Synder og med en fornyet Tak.

Deres ærbødigst hengivne
Jul. Lange.