Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Julius Henrik Lange (1894-11-29)

TIL DEN YNGSTE SØN (i
Sorø

).
Assisi, 29. Nov. 1894.

Mia kære Jenne!

Assisi er en lille By og maa derfor findes paa et stort Kort over Italien; den ligger midterst paa Halvøen. Her er saa smukt, uagtet vi ikke have havt rigtig godt Vejr. I Rom havde jeg fra mit Vindue kun Udsigt tværs over en smal Gade; her har jeg Udsigt over en Slette, der ligger dybt under mig, og over fjerne, fjerne Bjerge, vistnok mange Mil. Her er saa fredeligt og rart, men koldt, og smaa Drenge paa 8–10 Aar gaa med en Slængkappe kastet op under Næsen og en spids Filthat og se ud som rigtige italienske Bøvere. Her er naturligvis ikke saa koldt som oppe i Danmark, og de allerfleste Træer staa med deres grønne Blade ; men der er dog kommet en stor Forandring i Vejret fra den Varme, vi havde i Neapel. Assisi er en By omtrent saa stor som Sorø, men ser ganske anderledes ud; den ligger paa en Bjergskraaning, og øverst oppe har den store Buiner af en gammel Bidderborg. Inde i Byen ligger der et Minervatempel fra Oldtiden med meget smukke Søjler, og paa Udkanten ligger det store og meget mærkelige Kloster, som den hellige Frandsens, der var her fra Byen, stiftede for sine Graabrødre. Det er forresten ikke saa gammelt som Klosteret s. 313 i Sorø, der jo ogsaa er smukt og mærkeligt; men det har mange udmærkede gamle Malerier. Og i den anden Ende af Byen ligger den hellige Claras Nonnekloster. Der er nogle, som sige, at hun var en Søster til Sankt Franciscus; andre sige, at hun kun var hans Veninde, som stiftede et Nonnekloster, der skulde svare til hans Munkekloster. Nedenunder hendes Kirke ligger hendes Lig endnu helt bevaret, altid omgivet af brændende Kerter; jeg har set det før og var igaar igen nede og saa det. Hendes Ansigt og nøgne Fødder ere i Løbet af 6—700 Aar blevne ganske sorte.

Jeg gik mig i Eftermiddag en Tur udenfor Byen. Alle Bønderne have nu travlt med at høste Oliven. Oliventræets Løv har nogen Lighed med Piletræets; men dets Grene ere mere krogede. Imellem det graagrønne Løv hænge de sorte Olivenbær i stor Mængde. Bønderne holde mange sorte Svin, og næsten enhver, man møder, fører et Svin i en Snor; Svinet er meget kælent og gnider sig paa en Maade, jeg vilde frabede mig, op ad sin Herre. I Morgen tidlig rejser jeg til Perugia og, naar jeg har været en Dag der, til Florents, hvor jeg venter at finde Breve fra jer allesammen. Jeg har flakket meget omkring i den sidste Tid, været i Capua, Rom, Orvieto (som er berømt for en dejlig Domkirke og en dejlig Vin).

Nu bliver du vel hjulpet noget med den slemme latinske Stil; forresten er det allerbedst at hjælpe sig selv. Hils alle Ibsens meget fra mig! Om 3 Uger i det højeste er jeg hjemme i Danmark.

Fader.