Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Johan Warburg FRA: Julius Henrik Lange (1895-04-19)

TIL PROF. KARL WARBURG (i
Göteborg
).
Kbhvn., 19. April 1895.

Kære Ven!

Efter at jeg i 2 Dage har grundet paa dit Brev og din Opfordring, som jeg bestandig finder elskværdig og paaskønnelsesværdig, maa jeg nu tage mit Parti og meddele dig, at jeg ikke kan følge Indbydelsen. Aarsagen er kun én, men desværre aldeles tilstrækkelig, nemlig Mangel paa Tid. Jeg havde saa smaat lagt et Æmne til Rette, som ikke var uinteressant og tilmed var nyt, og Lyst til at besøge eder i Göteborg har jeg sandelig altid — og hvorledes kunde det være andet efter Erfaringen fra mine tidligere Besøg! Tilmed vilde jeg virkelig sætte Pris paa i Gerningen at kunne vise eder min Taknemlighed for den Opmærksomhed og Ære, I have vist mig ved at optage mig i eders Selskab; og jeg skulde nok have holdt Gubberne vaagne i en Timestid.

Men det er et ganske simpelt Begnestykke: der ligger netop i Foraarsmaanederne en Mangfoldighed af Pligter over mit syndige Hoved, som ikke vil tillade mig at at fjerne mig fra København i en 3—4 Dage. Jeg har i disse Dage faaet nye Pligter i Retning af Indkøb af en Afstøbningssamling, oven i Købet en kær Pligt. Forstaa nu dette i al Venlighed og hils Madame Betty-Buddha og vær selv hilset hjerteligst fra

Din
Jul. Lange.

Jeg forlangte af min yngste Søn, Jens Paludan-Müller Lange, 14 Aar, at han skulde gøre mig grammatikalsk Rede for det i dit sidste Brev forekommende Ord: tuissimus; han fandt ogsaa ud af det, men var paa Madvigs Vegne skrækkelig forarget.