Danmarks Breve

BREV TIL: Elling Bolt Holst FRA: Julius Henrik Lange (1895-05-26)

TIL MUSEUMSDIREKTØR ELLING HOLST (i
Kristiania
)
Kbhvn., 26. Maj 1895.

Kære Dr. Elling Holst!

De har meddelt mig, at en Kreds af ansete Mænd i Norge paatænker at andrage hos Storthinget om en aarlig Bevilling til Forfatteren Andreas Aubert, og De har opfordret mig, som kender Hr. Aubert og dyrker lignende Studier som han, til at udtale min Mening om Deres Forehavende.

Jeg har dertil kun at svare, at jeg inderlig ønsker, at det maa lykkes. At jeg er personlig bekendt med Aubert og nærer Venskab og Højagtelse for ham, kommer jo ikke Sagen ved; jeg tænker her alene paa hans offentlige litterære Virksomhed, som jeg har havt Lejlighed til at følge, ikke alene gennem hans store Bog om Joh. Chr. Dahl og hans Tidsskriftsartikler, men ogsaa gennem mange Bidrag fra ham til Dagspressen. At Aubert har Talent som Forfatter, at han fører en fin og god Pen, er vel almindelig anerkendt; og derom kunne mange andre dømme bedre end jeg. Hvad jeg særlig kan udtale mig om, er hans rige og fortrolige Kendskab til den nyere og samtidige Kunst i Europa; for et Par Aar siden havde jeg Lejlighed til at udtale, at jeg i denne Retning anser ham for at være den første i alle de nordiske Lande; og uagtet han i de allerseneste Aar paa Grund af andre Arbejder maaske ikke har kunnet følge med som tidligere, har jeg i alt Fald ikke set nogen Grund til at tilbagekalde min Mening. Jeg, som ogsaa har set en Del af Nutidens Kunst og har forsøgt at trænge ind i dens Væsen, har paa dette Omraade lært meget af Aubert: han kender ikke alene vor Samtids Kunst paa Overfladen, men ogsaa i Dybden af dens Bevægelser. Og det er indlysende, at det for et Land, der har en saa kraftig kunstnerisk Udvikling i Nutiden som Norge, har reel Betydning at have et saadant Kendskab til sin Raadighed.

s. 326 Fremdeles har Aubert ved sin omfangs- og indholdsrige Bog om Joh. Chr. Dahl givet et af de vigtigste Bidrag til den norske Kunsts og Kulturs Historie. Denne Bog vidner ikke alene om overordentlig flittige og omhyggelige Undersøgelser af alt, hvad der vedkommer Dahls Liv og Værker; men den vidner tillige — hvad jeg navnlig tror at burde fremhæve — om en højt udviklet Kunstsans og om et solidt og udbredt Kendskab til Landskabsmaleriet i det hele.

Aubert har i Løbet af sine kraftige Ungdomsaar af et rent og uegennyttigt Sind ofret meget paa sine kunstneriske Interesser, hvilket ogsaa er kommet hans Fædreland til Gode. Det forekommer mig derfor at være ganske i sin Orden, at Landsmænd, som paaskønne hans Virksomhed, ønske, at der til Gengæld maa ofres noget paa ham.

Deres hengivne
Jul. Lange.