Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Julius Henrik Lange (1895-07-01)

TIL BESTYRELSEN FOR DET FILOLOGISK-HISTORISKE SAMFUND
(Svar paa Lykønskningen til Langes Jubilæum som Docent) 1 .
Kbhvn., 1. Juli 1895.

Tak for det venskabelige Minde om min fordums Virksomhed i det historisk-filologiske Samfund! Fra den Tid af, da det filologiske Studium ved Universitetet forvandledes fra et væsentlig historisk til et væsentlig lingvistisk, antager jeg vel, at det er ude med mit Fags og dermed ogsaa min Betydning for de filologiske studerende; men til de ældre Slægtled af Filologer er jeg knyttet ved mange for mig meget kære og betydningsfulde Baand. Har jeg kunnet gøre Filologerne opmærksomme paa ét eller andet, har jeg atter fra deres Side faaet rigelig Gengæld i Oplysning og Lærdom. Det har været en indbyrdes Undervisning, som heller ikke er bleven ganske uden Frugt...