Danmarks Breve

BREV TIL: Anders Georg Göthe FRA: Julius Henrik Lange (1895-11-11)

TIL DR. PHIL. G. GÖTHE (i
Stockholm
).
Kbhvn, 11. Nov. 1895.

Kære Ven!

Tak for dit Brev! Da du ønsker at erfare noget litterært fra mig, sender jeg dig en liden Afhandling efter min Manér. Methoden forekommer mig selv at være rigtig, men det maa jo andre bedømme.

s. 332 Ved Akademiet i København er der ingen Slags Examen i Kunsthistorie.

I min første Tid som Docent ved Akademiet forsøgte jeg at indføre Examinatorier, men gjorde sørgelige Erfaringer. De unge Mennesker kendte ingen Forskel mellem Konstantin den store, Justinian den store og Karl den store. Saa drog jeg Lærdom af den ædle Ridder fra la Mancha: han prøvede først, hvad den Hjælm, som han havde lavet sig, duede til, ved et vældigt Sværdslag, hvorved Hjælmen gik rent i Smadder; derpaa lavede han meget taalmodig Hjælmen i Stand igen — men prøvede den ikke anden Gang.

Som Docent ved Kunstakademiet gennemgaar jeg hver Vinter et eller andet vigtigt og betydeligt Kapitel af Kunsthistorien saa livligt og anskueligt, som jeg formaar det; jeg har altid mit Auditorium fuldt, undertiden overfuldt — — og saa lader jeg Vorherre sørge for Resten. Frugten

af Undervisningen bliver vel den, at de unge Mennesker modtage en vis Lyst til at raadføre sig med den gamle og store Kunst — og derved er altid noget vundet i en Tid, der hyppig har ligefrem Afsmag for den.

Forresten mindes jeg, at ingen af de store Kunstnere, om hvem jeg taler paa mine Forelæsninger, har været en examineret Kunstner, og at vor største Kunstner ved enhversomhelst Examen vilde være erklæret for re-jectus.

Venligst Hilsen til Upmark, og hvem der ellers mindes mig oppe hos eder.

Din hengivne
Jul. Lange.