Danmarks Breve

BREV TIL: Martinus Ludvig Galschiøt FRA: Julius Henrik Lange (1895-11-22)

TIL CAND. MAG. M. GALSCHIØT (ved Helsingør).
Kbhvn, 22. Nov. 1895.

Kære Hr. Martinus og Fru Henriette Galschiøt!

Nu, da jeg sidder rolig i København, efter at mine Udskejelser først til Strandhuset og senere til Sorø ere forbi, maa jeg dog sende Dem et Par Ord med »venlig Hilsen og Tak for sidst«. Men jeg maa desværre med det samme melde, at min Værtinde paa min Forespørgsel, om hun kunde have Dem i Begyndelsen af næste Aar, s. 333 svarede, at det kunde hun ikke, forsaavidt som hun kunde overse Forholdene. For mig var Tanken om at have Dem i Nærheden i Vintermaanederne saa tiltalende. Og hvilke Resultater vilde der ikke kunne naas for Udviklingen af min Dygtighed i L’hombre 1 ! Endnu er jeg dog kun, hvad jeg vil kalde skruphøvlet — det er allerede store Ting; men jeg mangler dog aldeles den finere Afpudsning, dette kunstnerisk sammensmeltede, som Kendere sætte allermest Pris paa.

Der er ingen Tvivl om, at Opholdet ude hos Dem har hjulpet mig meget i Retning af regulær Helbred. Helt færdig er jeg vel ikke; men idag har jeg fra den tidlige Morgenstund havt det meget godt, gaaet rask henad Veje og Gader, ja endog op ad min ret stejle Trappe. Ja, gid det nu maa vare ved! Det var saa smukt af Fruen at foreslaa mig at besøge Dem, naar jeg var bleven rask; med Besøget har det ganske vist grumme lange Udsigter, fordi der er saa megen daglig Gerning — hvad jeg forresten ikke beklager; men jeg sætter megen Pris paa den tillidsfulde Betingelsessætning.

Mange venskabelige Hilsener til hele Strandhuset og Anmodning om at bevare mig i venlig Erindring!

Deres hengivne
Jul. Lange.