Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Christoffer Hagemann Reinhardt Steenstrup FRA: Julius Henrik Lange (1895-12-30)

TIL PROF. J. STEENSTRUP.
Kbhvn., 30. Dec. 1895.

Kære Prof. Steensirup!

Maa jeg til Deres velvillige Opmærksomhed anbefale det vedlagte Udkast til en Prisopgave for »Videnskabernes Selskab«. Jeg vil sætte megen Pris paa, om De, naar Tiden kommer, vil være Medforslagsstiller; i det hele indser jeg, at Sagen maa tages med Forsigtighed — hvorfor jeg ogsaa er tidlig paa Færde med den —, hvis den ikke skal forvolde, at nogle af vore Kolleger faa et »Poppelsi-slag« over den. Med de bedste Ønsker om et glædeligt Nytaar

Deres hengivne
Jul. Lange.

Det medfølgende Udkast til en Prisopgave:

Balletten og Theaterdansen, i den Form, som den i Danmark har faaet af August Bournonville, er et kunstnerisk Fænomen, der har fyldt en anselig Plads paa vor Scene og kendelig havt megen Indflydelse paa Dannelsen af Nationens æsthetiske Smag, og som tillige har staaet i et Vexelvirkningsforhold til den dramatiske Litteratur og til Musiken. I Forhold til Fænomenets Betydning er hverken dets kunstneriske Væsen og Værd eller dets kunsthistoriske Oprindelse blevet tilstrækkelig opklaret i de Fremstillinger, som haves af det kongelige Theaters Historie. Bournonvilles egne Skrifter give Oplysninger, der ikke kunne forbigaas; men hans Syn paa Sagen kan selvfølgelig ikke gælde for uhildet. Forøvrigt foreligger der i Litteraturen spredte Udtalelser paa første eller anden Haand fra Personer, hvis Mening har stor Interesse og s. 339 nødvendig maa kræve Opmærksomhed; men nøjere set pege disse Domme i forskellige Retninger og sige for en Del hinanden imod. I Betragtning af Sagens nationale Betydning udsætter Selskabet en Præmie af.... for:

»en videnskabelig Undersøgelse af den æsthetiske Karakter og Værdi og den kunsthistoriske Derivation af den Bournonvilleske Ballet og Theaterdans og af deres Betydning for den danske Scene«.