Danmarks Breve

Brevveksling og Dagbogsoptegnelser fra 1848-50 vedrørende Holger F. Rørdam

Brevudgiver:
Kristian Rørdam, 1860-1939
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1847-10-18)
Fra Faderen, Dr. theol. H. C. Rørdam . Fredericia , den 18. Oct. 1847 . Det er mig en stor Glæde, at det gaaer Dig godt med Hensyn til Din Examen Holger var rejst til København for at tage Studentereksamen. . Gud give Dig fremdeles Lykke dertil. Ligeledes er de

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Thomas Skat; (1847-10-18)
Fra Broderen Skat Rørdam Skat Rørdam var den Gang ca. 16 Aar gammel. . Fredericia , den 18. Oct. 1847 . Det er dog forskrækkeligt saa brilliant som det gaaer Eder, sikken Honneur for vor saa foragtede Skole. Rectoren er saa glad, at det er fast

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Engelbreth, Conradine; (1847-10-30)
Fra Moderen . Fredericia , den 30. Oct. 1847 . Jeg gratulerer Dig til Dit Laud. Her i Byen er man saa glad over Udfaldet af Eders Examen, at man i de første Dage ikke talte om Andet. I Torsdags gjorde vi et pænt lille Gilde til Ære for Dig, og jeg haaber, at de

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Thomas Skat; (1848-01-29)
Fra Broderen Skat Rørdam . Fredericia , den 29. Jan. 1848 . .... Angaaende Hyldingseden, som blev aflagt til Fr. VII, gaar det Rygte her i Byen, at Studenterne ved denne Lejlighed havde sunget Marseillaisen og andre franske Frihedssange, og at Ingen af dem have

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-02-08)
Fra Faderen . Fredericia , den 8. Febr. 1848 . Det var en sand Sorg og et stort Tab for Fædrelandet, at den gode Konge Chr. VIII skulde saa tidligt bortkaldes fra sin Gjerning. Han var i saa mange Henseender en sjælden Mand paa sin Throne, men Gud maa sørge for

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Frederik; (1848-03-26)
Fra den yngre Broder Frederik Frederik Rørdam var den Gang 13 Aar og opholdt sig og blev undervist hos sin Farbroder, Pastor Peter Rørdam, der boede paa Høvdingsgaard, medens Præstegaarden i Mern blev opbygget efter en Ildebrand. Frederik var en glad, æventyrlysten Sjæl,

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-03-25)
Fra Faderen . Fredericia , den 25. Marts 1848 . Tak for Din kjærlige Lykønskning til min Geburtsdag. Dit Brev kom netop den 18. Marts, og fandt os Alle ved Helbred og Velgaaende. Nu har jeg altsaa oplevet mit 45. Aar. Hvormange Dage, der endnu kunne være tilbag

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Thomas Skat; (1849-03-27)
Fra Broderen Skat Rørdam . Fredericia , den 27. Marts 1849 . .... Iforgaars kom der et løst Rygte hertil Byen, at Rendsborg skulde være taget og den provisoriske Regjering proklameret i Hertugdømmerne, men henimod Aften sagde man, at det ej var sandt. Dog igaar

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Thomas Skat; (1848-04-07)
Fra Broderen Skat Rørdam . Fredericia , den 7. April 1848 . .... Du skriver, om der er bragt tyske Skibe herind, men der er kun kommen en Skonnert, som »Gejser« tog ved Korsør, og saa tvang til at tage Soldater ombord. Den var ladet med Korn og meget haardt næs

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-04-13)
Fra Faderen . Fredericia , den 13. April 1848 . .... Vi fryde os ret her i Byen over vore raske og tapre Tropper. Ved Flensborg gik de i Kampen sindigt og uden Raab med brændende Mod indtil Angrebets Øjeblik, da var de rasende som Løver, saa Officererne maatte

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Thomas Skat; (1848-04-17)
Fra Broderen Skat Rørdam . Fredericia , den 17. April 1848 . .... Kongen kom hertil Byen idag, naturligvis under uhyre Jubel. Han blev næsten hele Vejen fra Prindsens Port til Palæet ledsaget af Hurra. Damerne stod i Vinduerne og viftede med Lommetørklæderne og

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-04-22)
Fra Faderen . Fredericia , den 22. April 1848 . .... Jeg har med alvorlig Eftertanke overvejet Dit Ønske, Du har fremsat i Dit Brev, som jeg modtog igaar, med Hensyn til at deltage i Feldttoget i Slesvig. Jeg deler i Sandhed Din Iver og Lyst, som gjerne for Fæd

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-04-26)
Fra Faderen . Fredericia , Onsdag den 26. April 1848 . .... Du veed formodentlig allerede, naar dette Brev ankommer, hvad der er skeet ved Slesvig første Paaskedag. Vore kjække Folk bleve angrebne af en overlegen Fjende, og kjæmpede fra Kl. 10 om Formiddagen me

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-05-01)
Fra Faderen . Fredericia , den 1. Maj, Kl. 9 Aften, 1848 . .... Vor Stilling er denne: Preusserne staae ved Vonsild, en Mil Sønden for Kolding. Maaske have vi dem i Morgen Aften. Dine tre Søstre bleve i Morges sendte til Kjerteminde for derfra at transporteres

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-01-30)
Fra Faderen . Fredericia , den 30. Maj 1848 . Dit Brev af 1. Maj have vi først nu modtaget, efter at Preusserne ere bortdragne og Postgangen atter er kommen i Orden. Vi ønske Dig tillykke med Din Examen, og jeg glæder mig over, at Du har faaet den ex- pederet.

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Thomas Skat; (1848-06-01)
Fra Broderen Skat Rørdam . Fredericia , den 1. Juni 1848 . .... Endelig ere vi fri for de Bæster. Jeg vil begynde min Beretning med »Bombardementet« Mandag den 8. Maj. Du veed vel, at der 10 Dage før havde været en Kanonbaad, som havde skudt en Snes Skud efter

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Engelbreth, Conradine; (1848-06-09)
Fra Moderen . Fredericia , den 9. Juni 1848 . .... Nu have vi faaet alle Dine Breve, ogsaa det af 1. Maj, men rigtignok først den 27. Nu er da ogsaa Oberst Morgenstierne falden, det var en brav Mand og, hvad man ikke havde troet, en duelig og tapper Officer. Ma

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-06-10)
Fra Faderen . Fredericia , den 10. Juni 1848 . Jeg ønsker Dig hjertelig til Lykke til Din Fødselsdag. Tiden gaaer, og nu er Du atten Aar gammel. Om Gud vil skjænke Dig Helbred og Fremgang paa Din Bane, saa er i Almindelighed den følgende Halvsnees Aar de lykkel

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-06-30)
Fra Faderen . Fredericia , den 30. Juni 1848 . .... Paa Snoghøj er nu opkastet stærke Forskandsninger for at dække og forsvare Overgangen til Fyen, i Tilfælde af en Retirade. Riegels’ Stuehus staaer nu med tilmurede Vinduer, forsynet med Skydehuller, Familien e

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Engelbreth, Conradine; (1848-07-03)
Fra Moderen . Fredericia , den 3. Juli 1848 . Her er i disse Dage megen Bevægelse, da vor Armee er os saa nær. 12. og 13. Bataillon ligger i og omkring Kolding, det øvrige af Hæren lidt vestligere. Hoved-qvarteret er i Leierskov, kunde man nu faa dem til at lev

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1848-07-03)
Fra Faderen . Fredericia , den 3. Juli 1848 . .... Vi ønskede nu gjerne at faa Dine Sødskende hjem, dersom der kunde blive nogenlunde Ro for Krigen i denne Egn. Mange nordslesvigske Bønderkarle ere passerede over Snoghøj til Fyen, for ej at presses af

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Jens Wilhelm; (1848-08-16)
Fra Fætteren Jens Wilhelm Rørdam i Norge . Walløe Saltværk , den 16. August 1848 . Min kjære Fætter Holger Frederik Rørdam . Med Dit kjære Brev og Stamregister foran mig paa Bordet griber jeg Pennen, under et Besøg hos mine Forældre for at skrive Di

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Jacob Thomas; (1848-08-17)
Fra Fætteren Student Jacob Thomas R. i Norge. Walløe Saltværk , den 17. August 1848 . Kjære Fætter . Da jeg for nogle Dage opholder mig hos min Familie paa Saltværket, vil jeg benytte mit kortvarige Otium til at sende dig nogle Linier over Skagerak

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Engelbreth, Conradine; (1848-10-06)
Fra Moderen . Fredericia , den 6. Oct. 1848 . .... I har i disse Dage formodentligt ikke hørt om Andet end Valgene, her er det gaaet ligedan, men fuldkommen fredelig og i al Venskabelighed. Etatraad Bang blev valgt næsten eenstemmig. Pastorerne Kallenbach Præst

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-02-19)
Fra Faderen . Fredericia , den 19. Febr. 1849 . .... Igaar fik vi 5000 Mand i Indqvartering her i Byen, de have belagt Lofter, Huse og Rum. Deres Bestemmelse er at skulle istandsætte Fæstningsværkerne, der bliver anlagt Forskandsningsværker uden for Byen, Mølle

BREV TIL: Rørdam, Thomas Skat; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-01)
Fra Faderen til Skat Rørdam Skat Rørdam var paa Besøg hos Bedsteforældrene i Lyderslev. . Fredericia , den 1. Maj 1849 . .... Det fornøjer mig at faae Brev fra Dig og see, at Du lever vel i vort kjære gamle Hjem. Det er fortræffeligt, at Du e

BREV TIL: Rørdam, Thomas Skat; FRA: Rørdam, Holger Frederik; (1849-05-05)
Fra Holger Rørdam til Broderen Skat Rørdam . Fredericia , den 5. Maj 1849 . .... Du har nogen Grund til at klage over vor Seen-drægtighed til at skrive, en Deel af Grunden er, at vi i disse Dage bestandig have ventet et stort Slag, som vi vilde berette Dig om

BREV TIL: Rørdam, Thomas Skat; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-07)
Fra Faderen til Skat Rørdam . Fredericia , den 7. Maj 1849, Kl. 7 Aften . .... Vor Stilling i denne Aftenstund er saaledes, at vore Tropper, efter at have kjæmpet med Fjendens Overmagt siden i Morges, i god Behold og uden synderligt Tab have alle i Eftermidda

BREV TIL: Rørdam, Thomas Skat; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-08)
Fra Faderen til Skat Rørdam . Fredericia , den 8. Maj 1849, Kl. 10 Form . .... Vor Tilstand er idag som igaar. Portene ere lukkede, og Alt er paa Vagt. Fjendens Kjede staaer endnu paa samme Sted som igaar Aftes. Tropperne overskibes nu til Fyen. En lille Afd

BREV TIL: Rørdam, Thomas Skat; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-11)
Fra Faderen til Skat Rørdam . Fredericia , den 11. Maj 1849 . .... Jeg kan meddele Dig, at Holger igaar afgik med en Skipper til Kjøbenhavn, fordi han ikke kunde have Roe til Læsning under de forhaandenværende Omstændigheder. Endnu har Belejringen i

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-15)
Fra Faderen . Fredericia , den 15. Maj 1849 . .... I Søndags Morges skete et ordentligt Udfald her fra Byen med ca. 4 Batailloner. Kl. 3 droge vore Folk frem i 3 Angrebscolonner fra Strandvejen, Vasebanken og over Steenhøj. I Begyndelsen sloge de Tyskerne raskt

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-16)
Fra Faderen . Fredericia , den 16. Maj 1849 . .... Imorges Kl. 4 begyndte Tyskerne at beskyde Byen med 168-pundige Bomber, nogle frygtelige Maskiner; hvor de faldt, adsplittede de Alt, men hidtil have de intetsteds tændt. Beskydningen varer fra Kl. 4—8 Morgen o

BREV TIL: Holm, Christian Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-17)
Fra samme til Svogeren Konferentsraad Holm i Kjøbenhavn . Fredericia , den 17. Maj, Kl. 7 Em . .... Dit kjære Brev ankom i Dag under Skytsets Torden, og jeg iler strax med at besvare det, for tillige at kunne meddeele Dig, hvorledes vi have det. Af det Par Or

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-05-28)
Fra samme til Holger Rørdam . Fredericia , den 28. Maj 1849 . .... I de sidste Dage have vi ikke havt nogen egentlig Uro. Kun af og til om Dagen eller Natten skydes fra Strib Batteri eller fra Volden for at forstyrre Fjendens Skandsearbejde, og ligeledes af og

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-06-10)
Fra samme til samme. Fredericia , den 10. Juni 1849 . Kjære Holger ! Dette Brev har til Ærinde kjærligst at bringe Dig min hierteligste Lykønskning til Din forestaaende Fødselsdag .... Hidtil er jeg ligesom Din kjære Moder blevet bevaret frisk og rask

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; Rørdam, Thomas Skat; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-06-28)
Fra Faderen til begge Sønnerne Holger og Skat Rørdam . Vejlbye ved Middelfart , den 28. Juni 1849 . Kjære Børn! I Søndags d. 24de kjørte jeg Eders kjære Moder til Ørbæk, da hun i nogle Dage havde befundet sig ilde, og vi frygtede for, at det maaske kunde bliv

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Engelbreth, Conradine; (1849-07-01)
Fra Moderen . Fredericia , den 1. Juli 1849 . .... Det er meget lang Tid siden jeg skrev til Dig, og dersom Du ikke fra Fader og gjennem Andre havde hørt fra os, kunde der være meget at fortælle; men de sidste Dages Begivenheder ere ikke store, og det er vel k

BREV TIL: Rørdam, Peter; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-07-05)
Fra Dr. H. C. Rørdam til Broderen Pastor Peter Rørdam . Veilbye , den 5. Juli 1849 . .... Tak for Dit Brev, som jeg idag modtog, og for Din broderlige Godhed mod mine Sønner. Jeg skal snart i en roligere Stund, om Gud vil, svare Dig paa Dine Spørgsmaal. Thi i

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Rørdam, Hans Christian; (1849-07-07)
Fra samme til Sønnen Holger Rørdam . Fredericia , den 7. Juli 1849 . Danmark har oplevet en stor Dag igjen d. 6. Juli, et vældigt Slag og en glimrende Seir; men det har ogsaa kostet mange tapre Mænds Blod, desværre, deriblandt den berømmelige General R y e er

BREV TIL: Rørdam, Hans Christian; FRA: Rørdam, Peter; (1849-07-26)
Fra Pastor Peter Rørdam i Mern til Dr. Hans Christian Rørdam i Fredericia . Mern , den 26. Juli 1849 . Kjæreste Broder! Dine tvende sidste Breve have været til megen Glæde. Hele Egnen har fornøjet sig over dem. Afskrift af dem sender jeg til Hans Broderen P

BREV TIL: Rørdam, Holger Frederik; FRA: Engelbreth, Conradine; (1849-11-26)
Fra Moderen . Fredericia , den 26. Nov. 1849 . Min kjæreste Holger ! Det er meget længe siden, jeg skrev til Dig, men nu har Du jo haft den kjære Faders Besøg, som formodentlig ogsaa var Dig til stor Overraskelse. Vi gaaer saadan saa smaat og lader T

Tekst efter brevene