Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1847-10-18)

Fra Faderen, Dr. theol. H. C. Rørdam.
Fredericia, den 18. Oct. 1847.

Det er mig en stor Glæde, at det gaaer Dig godt med Hensyn til Din Examen 1) . Gud give Dig fremdeles Lykke dertil. Ligeledes er det mig kjært, at Prip 2) staaer sig godt. Og naturligvis føler man sig her i Byen meget fornøjet ved Alt, hvad man hidtil har hørt fra og om Eder Alle. Det vil blive en Hæder for vor Skole, dersom der kan blive fire Laud og een Indkaldelse. — Det fornøjer mig, at Du er kommen i Bekjendtskab med Adjunct Sorterup 3) , thi han er en dygtig Mand.... Naar Din Examen er endt, kunde Du tale med Onkel Holm, om og hvorledes Du skulde aflægge Minister Greve Moltke Din Tak for de Aar, Du i Skolen har haft hans Legat. Ogsaa efter Examen kunde Du besøge min gamle Studenterven Hans Knudsen, Registrator s. 13 i Qeheimearchivet, han har grundige Kundskaber i den danske Historie 4) .