Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Conradine Engelbreth (1847-10-30)

Fra Moderen.
Fredericia, den 30. Oct. 1847.

Jeg gratulerer Dig til Dit Laud. Her i Byen er man saa glad over Udfaldet af Eders Examen, at man i de første Dage ikke talte om Andet. I Torsdags gjorde vi et pænt lille Gilde til Ære for Dig, og jeg haaber, at det har ringet gevaltigt for Dine Øren; her var Pastorerne Kallenbach, Stahlsmidt 1) og Hansen, Lægerne Justitsraad Nielsen, Dr. Reumert, Overlæge Hvidding og Koefoed, de tre Lærere 2) og vor Husven Diogenes 3) .

Fader udbragte ved Bordet Magisterens Skaal med en pæn Tale og takkede ham i alle Forældrenes Navn, hvorpaa Magisteren lidt efter rejste sig og i et just ikke meget flydende Foredrag udviklede, at man kun med saadanne Disciple kunde vente et saadant Resultat. En af Herrerne udbragte derpaa Din Skaal særskilt....