Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1848-02-08)

Fra Faderen.
Fredericia, den 8. Febr. 1848.

Det var en sand Sorg og et stort Tab for Fædrelandet, at den gode Konge Chr. VIII skulde saa tidligt bortkaldes fra sin Gjerning. Han var i saa mange Henseender en sjælden Mand paa sin Throne, men Gud maa sørge for Danmark. Og skal der blive Gjenvordigheder at gjennemgaa for sande Patrioter, saa vil ogsaa derved Folkets Kraft og Selvstændighed udvikles gjennem Trængselen .... Det er glædeligt at see Fr. VII træde saa fornuftigt op, som hidtil er sket. — Herfra Byen er indsendt en Adresse, men uden Politik med en fædre-landsksindet Lykønskning til Fr. VII, vor Stads gamle Ven og Bekjendt. Der var mange Forhandlinger om den, men man kunde ikke komme til Ende eller blive enige, saa tog jeg mig for en Aftenstund og skrev et Udkast, som vandt almindelig Bifald, og næste Dag blev det undertegnet af Magistrat og Borgerskab og gik ind ....

Vore Gjendøbere, som kom hertil i November f. A., vakte i Begyndelsen megen Opsigt, men nu er Sagen igjen i Stilhed, og jeg har haft den Fornøjelse, at en dygtig Ungkarl fra Erritsøe totalt slog Formanden af Marken i en ordentlig Disputats. Han studerede nogle Dage iforvejen de vigtigste Bevissteder i Biblen desangaaende, og derpaa demonstrerede han med Fynd: s. 16 »Enten skal Du sige, at det er Løgn, der staar her, eller ogsaa er Du en falsk Lærer« ....

Din Moder og jeg havde tænkt paa at anskaffe os en Wienervogn, hvis Evnen kunde slaa til, der stod nylig en averteret fra Fiolstræde Nr. 186, Du kunde gaae hen og see paa den ....