Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Thomas Skat Rørdam (1849-03-27)

Fra Broderen Skat Rørdam.
Fredericia, den 27. Marts 1849.

.... Iforgaars kom der et løst Rygte hertil Byen, at Rendsborg skulde være taget og den provisoriske Regjering proklameret i Hertugdømmerne, men henimod Aften sagde man, at det ej var sandt. Dog igaar Kl. 11 kom den officielle Meddelelse og paa samme Tid kom Major T r e p k a fra Kjøbenhavn med Ordre til, at 12. Battaillon strax skulde drage ned i det slesvigske. Kl. 2 s. 19 rejste Lieutenant Jensen-Tusch ned for at stille sig i Spidsen for Bondevæbningen i Slesvig. Imorges Kl. 6 drog 12. Battaillon afsted, men desværre er den kun 160 Mand stærk. Da den drog ud af Byen hilsedes den allevegne med Hurraraab, og Auditør Lund, en overmaade ivrig Dansk, holdt fra Prindsens Port en tordnende Tale til den, hvori han lyste Død og Forbandelse over »Schleswig-Holstein«, hvilket de tyske Soldater ærgrede sig meget over.

Det var blevet udringet, at de, som vilde have Vaa-ben, kunde melde sig paa Raadhuset Kl. 5 igaar Eftermiddag. Folk kom derned i svær Mængde. Raadhus-pladsen var ganske sort af Mennesker. Derpaa oplæste Auditør Lund Kongens aabne Brev til Kjøbenhavnerne og det danske Folk, og det blev modtaget med nidobbelt Hurra. Dernæst sagde Commandant Oberst Kragh, at man havde isinde at lade blive en Vagt paa 20 Borgere paa Raadhuset, men næppe havde han udtalt, førend Alle raabte, at de vilde have 100—200—300 Mand, tillige raabte man, at Castellet skulde besættes med Borgere, man var nemlig bange for, at Artilleristerne, som er gamle Forrædere — Ditmarskere — skulde brænde det af og sprænge Krudttaarnet i Luften 1) .... Holck har udstedt et Opraab til »De danske Mænd af Brusk og Holmans Herreder«. Fader kommer i dette Øjeblik hjem fra Snoghøj og fortæller, at det var en Fornøjelse at se Odense Dragoner derude, de var saa frimodige, sleb deres Sabler og sang til, overhovedet var der en overordentlig Begejstring iblandt dem. Som jeg skriver dette kommer der tre Vogne fulde af Reservesoldater, syngende og raabende Hurra, saa det er en Lyst, og saaledes gaar det hele Dagen. Hele Natten gaar Borgerpatrouiller paa Gaden, da man frygter for 13. Bat. For s. 20 lidt siden kom et Comp. — 200 — nyborgske Jægere, de tre andre Comp. ere dragne til Kolding. I Sydjyder behøve ikke at komme herover 2) , uden det skulde være for Fornøjelsens Skyld, for saa vilde vi nok have Jer, thi der er en Ild og Iver blandt Folk, som er overordentlig. Oberst Schiern er blevet Stadthauptmand, da Apotheker H. har faaet en meget belejlig lille Sygdom ..