Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Thomas Skat Rørdam (1848-04-07)

Fra Broderen Skat Rørdam.
Fredericia, den 7. April 1848.

.... Du skriver, om der er bragt tyske Skibe herind, men der er kun kommen en Skonnert, som »Gejser« tog ved Korsør, og saa tvang til at tage Soldater ombord. Den var ladet med Korn og meget haardt næsten lige op til Røsterne. Tillige holdes alle de flensborgske Smaaskippere tilbage. Det gaar godt nede i det Slesvigske. Forleden Dag droge Odense Dragoner ud mod 600 Mand Friskarer, som stode ved »Røde Kro« lidt sønden for Apenrade, men aldrig saa snart saa Tyskerne, at Dragonerne kom, før Pokker tog ved dem, og i et Nu var der ikke een at see mere. Imidlertid havde Kromanden i »Røde Kro« dækket op for Tyskerne før Dragonerne kom, men da de nu var borte, droge Dragonerne ind i Kroen og lode Maden smage sig vel .... Postmester s. 21 Mechlenburg var igaar inde hos Fader og forelæste ham et Brev fra sin Broder Captejnen. Denne havde faaet Ordre til at besætte Tøndern. Han drog derfor med sit Comp. ind i Byen i Forening med nogle danske Friskarer fra Rødding-Egnen. Stemningen i Byen var mørk og uhyggelig, dog toge de uden Mine til Forsvar imod dem, og Mechlenburg forlangte ca. 150 Geværer udleverede, som de havde faaet fra Rendsborg, hvilket ogsaa skete. Om Aftenen kom det Rygte, at Holstenerne vare i Anmarsch mod Byen. Han lod den da barikadere med omvæltede Vogne o. dsl., og man laa paa Vagt om Natten, men der kom ingen Fjender. Om Morgenen droge Røddingerne bort, og da han nu indsaae, at Indbyggerne om de vilde gjøre Rebellion, let kunde overvælde ham, saa drog han derfra til Møgeltønder, hvor han forefandt en meget god Stemning ....