Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1848-01-30)

Fra Faderen.
Fredericia, den 30. Maj 1848.

Dit Brev af 1. Maj have vi først nu modtaget, efter at Preusserne ere bortdragne og Postgangen atter er kommen i Orden. Vi ønske Dig tillykke med Din Examen, og jeg glæder mig over, at Du har faaet den ex- s. 29 pederet. Jeg tænker Du allerede har faaet mit Brev til Onkel Casse angaaende vor Tilstand under den preussiske Invasion, deraf vil Du see, at vi i ingen Henseende har haft nogen Nød eller Ødelæggelse i egentlig Forstand, navnlig her i Byen, hvor Indquarteringen var moderat med Undtagelse af tre Ting: a: Den aandelige Nedbøjelse under fjendtligt Aag, b: Bekymringen for, at en Ulykke kunde bryde løs naarsomhelst og c: Billes unyttige Angreb paa Byen. At de danske Kugler omspændte hele Byen, og ikke, som Bille falskelig yttrede sig i sin Rapport, Arsenalet alene, kan Du see deraf, at Kugler og Granater faldt ved Valeurs Mølle og reformeert Kirke, en Kugle gik gjennem Taget af Trinitatis Kirke, og en gjennem Michaelis Kirke, en faldt i Justitsraad Nielsens Have og en i Salomonsens Pakhus og mange fl. Steder. Det var aabenbart en naa-dig Beskjærmelse af Gud, at ikke større Ulykker skete. Jeg har betænkt, at det er maaske rettest at tie om denne Affaires rette Sammenhæng for ikke at udbrede vor Skam og Dumhed, saalænge Fjenden er i Landet, men saasnart Fjenden er borte, bør Sagen fuldstændig oplyses. Forresten seer nu Byen og Alt hos os ud, som om der aldrig havde været nogen Fjende. Vore Tropper gaa nu af alle Kræfter over Snoghøj Syd paa til Kolding, efter vor Regning ere c. 6000 Mand af alle Vaaben-arter komne over i disse Dage. Vi have nu ophørt at tro alle Rygter, fordi vi ideligt og stedse erfare, at alt deslige er Løgn. Holck og Provst Thune i Gauerslunde vare en kort Tid arresterede. Efter at Provsten var bragt bort, kom om Natten atter en Masse af Friskarer og søgte efter ham i hele Huset under Borde og Bænke og i Skuffer. I Deigtruget, der var fuldt af Deig, prikkede de efter ham med Sablerne.