Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1848-06-10)

Fra Faderen.
Fredericia, den 10. Juni 1848.

Jeg ønsker Dig hjertelig til Lykke til Din Fødselsdag. Tiden gaaer, og nu er Du atten Aar gammel. Om Gud vil skjænke Dig Helbred og Fremgang paa Din Bane, saa er i Almindelighed den følgende Halvsnees Aar de lykkeligste, skjønt enhver Tid har sin Besværlighed. Saaledes i Studenteraarene medfører Examina nogen Byrde, men det er en gavnlig Byrde, og den lettes betydeligt, naar man uden al ufornøden Ængstelse gjør sin Pligt hver Dag i Studeringerne uden at gaa stedse spændt og tænke paa Enden. Ogsaa kan det her godt anvendes, »at hver Dag har nok i sin Plage«.

.... Du kjender af Bladene vore krigerske Sagers Stilling, Kampen den 5. d. M. var i høj Grad mandig og hæderlig for de Danske. De have viist sig som sande Kjæmper. Mærkelig er det, at naar den danske Mand gaaer paa med Bajonetten, saa maa Alt vige. Vi have seet adskillige Privatbreve her i Byen, der alle vidne om en fortræffelig Aand, men de Stakler have ikke saa god Forplejning, som de burde have, naar de komme, trætte af den lange Kamp, tilbage. Svenske Tropper vare igaar indqvarterede i Odense ....