Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1848-06-30)

Fra Faderen.
Fredericia, den 30. Juni 1848.

.... Paa Snoghøj er nu opkastet stærke Forskandsninger for at dække og forsvare Overgangen til Fyen, i Tilfælde af en Retirade. Riegels’ Stuehus staaer nu med tilmurede Vinduer, forsynet med Skydehuller, Familien er naturligvis borte. I Nat skal der have været s. 34 en Fægtning i det mindste ved Avantgarden. Fru Techt 1) var i Besøg hos sin Mand, men maatte over Hals og Hoved rejse afsted, da Friskarerne strømmende frem, kommende deels til Hest, deels til Vogns. Ogsaa skulle nogle Saarede være bragte til Kolding, og Hovedqvarteret har ogsaa trukket sig derhen. — Jeg er allerede kjed af al den Tale om fremmed Hjælp, og oppebier i Rolighed, hvad der kan komme efter Guds Villie.

Din Moder og jeg have været en fornøjelig Tour først til Missionsmøde i Jellinge, hvor jeg prædikede, dernæst til Birchedahl 2) i Sønderomme, dybt ude i Heden, og tilsidst til Hodde og Øsse. Vi fandt alle vore Venner sunde og raske, og forfriskede os i hine Egne ved at føle os saa langt fra Fjenden, hvor han ej heller havde været .... Schatt læser i Aar flittig, og jeg haaber, at det vil gaae ham godt til Examen .... Vi længes nu efter at faae Dine Sødskende hjem, Moder har skrevet til Bedstefader om deres Hjemrejse.