Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1848-07-03)

Fra Faderen.
Fredericia, den 3. Juli 1848.

.... Vi ønskede nu gjerne at faa Dine Sødskende hjem, dersom der kunde blive nogenlunde Ro for Krigen i denne Egn.

Mange nordslesvigske Bønderkarle ere passerede over Snoghøj til Fyen, for ej at presses af Fjenden, men saa vidt jeg kan mærke, ere de nok flygtede, uden at egentlige bestemte Kjendsgjerninger kan paavises, for at Fjenden tvinger dem til Krigstjeneste. Imidlertid har dette saaledes forskrækket mange i Erritzøe, at ogsaa her de unge Karle have begyndt at rejse over til Fyen for at see Tiden an. Imidlertid laae vore Tropper endnu idag roligt i og ved Kolding nord for Aaen, og da adskillige Underofficerer og Hoboister have været her igaar og idag med Permission til at besøge deres Familier, saa er dette heller ikke Tegn til, at der ventes Angreb for Øjeblikket ....