Danmarks Breve

BREV TIL: Thomas Skat Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-01)

Fra Faderen til Skat Rørdam 1) .
Fredericia, den 1. Maj 1849.

.... Det fornøjer mig at faae Brev fra Dig og see, at Du lever vel i vort kjære gamle Hjem. Det er fortræffeligt, at Du er bleven saa virksom i Studiet af de gamle Sprog, og den gode gamle Bedstefader har Fornøjelse deraf. Jeg formoder, at dette Brev atter vil træffe Dig i Kjøbenhavn ....

Vi leve her i Uvished om Tyskerne ville komme eller ikke. Jeg mener, at de komme, naar de have seet Lejligheden an, men vi give os i Guds Haand, han alene kan raade for os og bevare os.

Kampen var mandig og tapper ved Kolding den 23. April, vore Folk sloges som brave Karle, men Kanonerne fra Bankerne syd for Kolding gjorde, at de ikke kunde holde sig i Byen, uden dens fuldkomne Ødelæggelse. General Rye var bestemt til at gaae vester om ved Paabye og Eistrup, tage Batterierne og komme Fjenden i Ryggen, men ogsaa der var Overmagten for stor. Jeg har haft Brev fra vor gode Ven Captain D i o-genes, han marscherede med sine Folk gjennem Aaen til midt paa Livet og jog Fjenden bort, men efter lang Kamp maatte de atter vige, gaae igjennem Aaen og trække sig tilbage. 12. Bataillon mistede 31 Mand døde, saarede og savnede. I Kolding var en vældig Kamp. Fjenden havde opkastet Barikader i Gaderne, hvorfra de skjøde paa Vore, som gik paa med Bajonetten, Fjenderne løb fra den ene Barikade til den næste. Da de Danske atter maatte vige, opstod stor Elendighed, Mødrene løb med deres smaa Børn, disse bleve vildfarne og adskillige fandtes gaaende paa Landevejen.

6. Reservebataillon under den tapre Major Lacour s. 42 var den første i Byen, men her faldt den raske Adjudant, Lieutenant Meincke .... Fra Ingerslev 2) har jeg havt et aabent Brev gjennem Hovedqvarteret med Parlementær, hvori han melder, at de have gjennemgaaet megen Angest (de vare skjulte i Kjælderen), men ere uskadte paa Liv og Ejendom .... Om Aftenen stode vore Tropper paa samme Sted, hvor de stode om Morgenen, men Tyskerne havde ogsaa faaet deres Deel.

Bedrøveligt for os her i Byen var det hele Mandagen den 23. at see den ene Vogn efter den anden komme med Saarede og Halvdøde ganske sagte kjørende for ikke at støde dem. I Fredags havde vi en stor højtidelig Begravelse af 3 Officerer og 21 Menige, den lange Rad Kister blev sat i en Grav paa Trinitatis Kirkegaard. Processionen gik fra Michaelis Kirke, hvor Kisterne vare hensatte, prydede med Krandse. Jeg talte et Par Ord i Kirken, Provst Boisen og Kallenbach ved Graven. Det var et vemodigt Syn, men de vare faldne som brave Mænd for deres Fædreland, og Gud være dem naadig i et bedre Hjem. Idag skulle atter 5 begraves, den brave frivillige Lieuten. Holbek og 4 Menige.

Vi have nu i Qvarteer: 1 Corpsauditor, 1 Captain, Feldtprovst Boisen, Lieuten. G a n d i I (Elise Ingerslevs Forlovede), 4 Tjenere og 18 Menige. Der gaar daglig meget med, men enten sparer Gud os, og saa er det ikke værd at omtale, eller Alt gaaer i Løbet, og saa er disse Udgifter ej heller værd at tale om.

Dine tre Søstre ere i Ørbæk, vi andre ere hjemme ....