Danmarks Breve

BREV TIL: Thomas Skat Rørdam FRA: Holger Frederik Rørdam (1849-05-05)

Fra Holger Rørdam til Broderen Skat Rørdam.
Fredericia, den 5. Maj 1849.

.... Du har nogen Grund til at klage over vor Seen-drægtighed til at skrive, en Deel af Grunden er, at vi i disse Dage bestandig have ventet et stort Slag, som vi vilde berette Dig om; et saadant er imidlertid endnu ikke indtruffet, skjøndt det vist kommer snart. Jeg vil fortælle Dig lidt om Fægtningen i Torsdags den 3. ved Taulov. Den begyndte ca. Kl. 6½ i Omegnen af Ladegaard, hvor 1500 Tyskere angreb 2 Batailloner af Vore, 1. Reservejægerchor og 9. Bataillon og 1. Batteri. Tyskerne havde ligeledes en Del, især Granatkanoner. Vore modtog dem saa varmt, at de retirerede til Taulov Kirkegaard og Mark, hvor de satte sig fast og overdængede Vore med Granater, men saa fældede Vore Bajonetten, og nu gik det i flyvende Fart til Gudsø, — Tyskerne kunne som bekjendt rende værre end Pokker. Ved Gudsø holdt de en Tid Stand i Husene, men maatte efter-haanden retirere til Kolding. I denne Træfning havde vi 2 Døde og 20 Saarede, blandt de sidste Lieutenant Ribau. Vi gjorde en Lieutenant og 4 Mand til Fanger; desuden indbragtes hertil 2 døde og 3 saarede Tyskere; Resten har de vel taget med sig. Paa samme Tid angreb de General Rye ved Almende og Viuf, men bleve ligeledes kastede. Detaillen ved dette Angreb kjender jeg ikke. For Tiden staae Tyskernes Forposter i den ene Ende af Almende og vore i den anden. Fredericia er nu og har i temmelig lang Tid været i Belejringstilstand, men jeg troer, at Tyskerne ville betænke sig paa at angribe den; de kunne vel nok tage den, men det vil koste dem saa meget, at de gjøre bedre i at stille de Folk, de s. 44 alligevel ere nødte til at opoffre paa et saadant Foretagende, uden for Byen, og saa med deres øvrige Magt gaae op i Jylland ....