Danmarks Breve

BREV TIL: Thomas Skat Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-07)

Fra Faderen til Skat Rørdam.
Fredericia, den 7. Maj 1849, Kl. 7 Aften.

.... Vor Stilling i denne Aftenstund er saaledes, at vore Tropper, efter at have kjæmpet med Fjendens Overmagt siden i Morges, i god Behold og uden synderligt Tab have alle i Eftermiddag trukket sig herind i Fæstningen, nemlig de 2 Brigader (Moltke og Schleppegrell), ca. 12,000 Mand eller flere. General Ryeer efter Kampen retireret til Vejle, forhaabentlig ogsaa i god Behold. Rigstropperne ere nemlig i Aftes og i Morges gaaede herind i Jylland. Fjendens Kjede staaer nu paa denne Side af Erritzøe ved Sanddal over Fuglsang og Stoustrup.

Din Moder er her endnu i Aften med Holger og Dine yngre Brødre, og førend Beskydningen begynder eller forstærkes, rejse de ikke, da der udentvivl nok vil blive Lejlighed for Personer til at komme over til Fyen. Vi ere her i Huset alle rolige .... Jeg troer ikke, at jeg skal blive forsagt under Herrens Prøvelser, men det er rettest ikke at tale om, hvad man kan bære, førend Prøvelsen er gjennemgaaet ....