Danmarks Breve

BREV TIL: Thomas Skat Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-11)

Fra Faderen til Skat Rørdam.
Fredericia, den 11. Maj 1849.

.... Jeg kan meddele Dig, at Holger igaar afgik med en Skipper til Kjøbenhavn, fordi han ikke kunde have Roe til Læsning under de forhaandenværende Omstændigheder.

Endnu har Belejringen ikke stort at sige. I Onsdags begyndte nogen Beskydning mellem vore Batterier, især fra Byen og Strib, og Tyskerne, men deres Kugler have hidtil ikke naaet længere end til Voldgravene. De have opkastet Forskandsninger ved Stoustrup og ved Feldtmanns Træe, samt de have et Batterie ved Jeppe Holts Mark i Erritzøe. Det er især for Øjeblikket, at Blokhuset, som er bygget paa Strandvejen 2—300 Skridt paa hiin Side den første Broe (paa Erritzøe Vejen), er dem en Torn i Øjet. Vor Besætning er ikke stor, jeg troer omtrent 30 Mand. Forleden Nat beskød de Huset s. 46 med gloende Kugler, men da Huset er fladt ovenpaa og belagt med Jord, saa gjorde Kuglerne ingen Skade, forsaavidt de ramte, og de fleste gik over eller til Siderne. Siden have de lagt en Kjæde af Jægere ovenpaa Bakken ved et Dige og skudt paa Huset, som har Skydehuller, men uden Nytte; dog blev Ingenieurltn. Hyrup let saaret. Ved Huset staaer ogsaa et Par Kanoner. Udad Stoustrup til staaer vor Forpost stærkt besat paa denne Side af Vasebanken. (Du veed vel, at alle Engene ere satte under Vand, saa at der ingen anden Overgang er uden alene ad Vejen). Her staaer nu en stærk Afdeling Infanterie samt Artillerie. Tyskernes Forposter eller Redutter staae ude ved Diget paa min Mark henad til Fuglsang, og her have de de nærmeste Forskandsninger. Mod Nord ud til Igeskov ere ikke mange Forposter fra nogen af Siderne; dog høre vi, at Fjenden har en Vedetkjæde langs Lillestrand; Treldeskov er endnu ikke besat.

En slem Ting for os her i Byen er, at hele vort Markarbejde ligger stille. Jeg har kun faaet saaet 2 Tønder Ærter og lagt 3 Tdr. Kartofler. Resten maa vente til bedre Tider.

Formiddag, Kl. 11.

Idag skydes der igjen. Ingenieurltn. R a v n, en meget brav Mand, er saaret, atter ved Blokhuset. En Gaard i Erritzøe brænder i dette Øjeblik, men jeg veed ikke hvilken, ej heller hvorledes Ilden er opkommen. Vi veed ej heller det Mindste om, hvorledes Tyskernes Forhold er paa Landet, da al Communication er afskaaren.

Jeg hører nu, at der tænkes paa at overføre flere Tropper mod Nord i Jylland for at understøtte Rye. Der skal igaar fra Fyen være seet stærke Støvskyer s. 47 opstige som fra Vejlevejen, formodentligen foraarsaget ved et stærkt Corps, der marscherer frem ....