Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-15)

Fra Faderen.
Fredericia, den 15. Maj 1849.

.... I Søndags Morges skete et ordentligt Udfald her fra Byen med ca. 4 Batailloner. Kl. 3 droge vore Folk frem i 3 Angrebscolonner fra Strandvejen, Vasebanken og over Steenhøj. I Begyndelsen sloge de Tyskerne raskt tilbage. Da jeg vaagnede tilligemed Moder Kl. 4, hørte vi en uafbrudt Knalden, som vi ikke kunde forklare os. Det lød, som om det var lige udenfor Volden, og vi tænkte, at det var Fjenden, der stormede, og at det var de smaa Kanoner; men efterhaanden mærkede vi, at det var en levende Musketild. Da jeg i Hast kom op paa Volden, saae jeg, at Kampen var heelt ude ved Fuglsang og Stoustrup, og at det var Kjæderne, som uafbrudt fyrede paa hinanden. Imidlertid blev Enden paa denne Kamp denne, at vore Folk maatte trække sig tilbage, deels fordi der (efter Sigende) kom Overmagt, deels fordi Tyskerne ved Stoustrup opkjørte et Granatbatterie, som skjød saa alvorligt, at 5te Reservebataillon (mellem os sagt) begav sig paa ilsom Flugt og derved bragte Forvirring i det Heele, blottede Flanken, saa at heele den danske Angrebslinje maatte trække sig tilbage. Da hiin Bataillon, som skulde dække Batteriet Marcussen, løb bort, maatte Batteriet ogsaa i Galop kjøre bort. Den Uorden, hvori højre Fløj over Steenhøj ankom henad Volden til, saae jeg ikke selv, men Provst Boisen, som saae derpaa, sagde, at det saae ganske miserabelt ud, at see den store Masse i Forvirring. Derimod ved Blokhuset og Teglværket gik Alt meget ordentligt. s. 48 Vort Tab var ca. 20 Saarede og et Par Døde. Blokhuset staaer endnu i god Behold, og vore Folk have sløjfet Grøfterne paa Bakken, saa at der nu er jevn Mark. Der skydes dagligt fra Volden og fra Strib paa Tyskernes Batterier ved Sanddal, men det er til stadig Forundring, at Tyskerne slet ikke foruroliger Overfarten til Strib ....