Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Holm FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-17)

Fra samme til Svogeren Konferentsraad Holm i
Kjøbenhavn
.
Fredericia, den 17. Maj, Kl. 7 Em.

.... Dit kjære Brev ankom i Dag under Skytsets Torden, og jeg iler strax med at besvare det, for tillige at kunne meddeele Dig, hvorledes vi have det. Af det Par Ord, jeg igaar Aftes skrev til mine Sønner, formoder jeg, at Du har erfaret ved deres Beretning, at Fredericia siden igaar Onsdag Morgen Kl. 4 er bleven beskudt med 168-pundige Granater — vort eget Kasteskyts — fabrikeret i Frederiksværk, gjemt i Rendsborg Arsenal. Beskydningen foregik igaar Morges 4—8, igaar Eftermiddag Kl. 3—7, idag fra Kl. 3 Morgen indtil dette Øjeblik, da Knaldet fra de springende Granater fremdeles lyder i Nærheden, dog saaledes, at i Formiddags blev skudt hurtigt, i Eftermiddag langsomt eller med Mellemrum. Om Fjenden vil høre op i Aften, kommer nu an paa en Prøve. Igaar tændte Granaterne ikke, men sprang blot i Stykker og splintrede Alt. Du kan forestille Dig Effekten deraf, at de Granater, som faldt i Gaderne paa Stenbroen, sloge Huller i Grunden 1 à 2 Alen i Diameter; i Husene blev ved Granaternes Fald Alt knust, Mellemvægge, Udvægge, Loft, Meubler etc. — isærdeleshed fordi Byens fleste Huse ere Bindingsværk. Idag have alle Granaterne tændt; formodentlig er idag sat Ildsats til. Jeg vil nu forud melde, at Gud naadigen har be-skjærmet indtil dette Øjeblik baade min Person, Huus og Gods, skjøndt mine Heste have kjørt Vand hele Dagen til Ildebranden, hvor Granaterne faldt. Det nærmeste ved Faren var for en halv Time siden; en Granat kom susende og slog ned midt i Gaden mellem mit Huus og min Gjenboes, slog Hul i Steenbroen, men sprang s. 50 ikke, kun 3 Ruder gik istykker af det opspringende Grus og Steen. Den vældige Kugle laae derpaa stille, dens Diameter var omtrent ½ Alen eller meer. Fjenden har hidtil stadigen skudt efter den beboede Deel af Byen, da han kjender Byen fuldeligen fra ifjor; den Deel ved Havnen har været fri, og hvad der er en usigelig Lykke, Overfarten til Strib for Qvinder, Børn og Gods har ikke været hindret, hvortil formodentlig har bidraget Batteriet paa Strib, som kan bestryge Fjendens Batteri paa Erritzøe Strand. Idag er ca. 10 Huse brændte i det Ovarteer ved Prindsens Port, og een Gaard her i Strandgaden — Bager Hassings — 5 Huse fra mig, foruden anden meer eller mindre Skade. Nu medens jeg skriver, begynder Beskydningen igjen at blive voldsom. Jeg er rolig og giver Alt i Vorherres Haand. Conradine reiste igaar Middags til Fyens Kyst interimistisk. Hun overraskede mig idag med Besøg et Par Timer, hvorved jeg fik nogen Middagsmad. Pigerne ere ogsaa flygtede, saaledes at jeg er ene, da Karlen kjører med Vand. Jeg laver selv min The. Jeg maa holde op, da Alt bliver voldsomt i Nærheden ....

Jeg fortsætter henimod Kl. 8. Ildebranden er nu ophørt. Her er nogle kjøbenhavnske Brandfolk ankomne, som ere saare flinke og gavnlige, thi vore due ikke, og Fjenden skyder stedse hæftigst, hvor det brænder stærkest, saa er det svært nok for den fattige Borger, som Familiefader, at vove Liv og Lemmer paa Brandstedet. To Mennesker ere døde, nogle flere saarede, dog ikke mange. Den ene, som døde idag, var en Hoboist Hardenberg, som mine Sønner godt kjende. Han stod imorges Kl. 6 og drak en Kop The, da kom der en Granat, som sprang, og et Stykke slog hans Hoved istykker ....