Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-05-28)

Fra samme til Holger Rørdam.
Fredericia, den 28. Maj 1849.

.... I de sidste Dage have vi ikke havt nogen egentlig Uro. Kun af og til om Dagen eller Natten skydes fra Strib Batteri eller fra Volden for at forstyrre Fjendens Skandsearbejde, og ligeledes af og til om Dagen kaster Fjenden enkelte Bomber eller Granater herind. F. Ex. idag er der kommen 4—5, men uden at tænde. Mine Heste og Vognen med Christian og Dine Brødre ere samtlige afgaaede til den gode Onkel i Ørbæk. Saaledes ere da Moder og jeg ene tilbage, hver paa sin Side af Beltet. Dog maa jeg jevnlig over til Veilbye for at bidrage til at forsørge de mange Flygtede, som tiltrænge. De forsørges nu for det Første saaledes, at de modtages frivilligt og gratis i Kost og Logis i Sognene nærmere inde ad Odense til, da de mange umuligt kunne forblive samlede i det ene Veilbye Sogn. Men Menneskene ere vanskelige at omgaaes med, da Mange nødigt ville længere ind i Landet, skjøndt dette er den bedste og billigste Hjælpemaade. Hovedsummen af, hvad der kan indsamles af Penge, vil blive uddeelt, naar den Tid kommer, da de Flygtende vende hiem, da deres egentlige største Trang vil give sig tilkiende. Vi have ogsaa modtaget Klædningsstykker og Fødemidler til Uddeeling, saa at, saavidt jeg veed og troer, ikke en Eneste lider nogen Mangel. Og naar vi, hvilket vil skee i denne Uge, faae alle, som ere trængende, fordeelte i andre Sogne, da ere Alle interimistisk saare vel hjulpne.

Den Artikel i Dannevirke af 26de Maj om de flygtende Fredericianere var fuldkommen usand og uretfærdig. Alle Fyenboere vise stor Redebonhed og Ædelmod til Hjælp. Denne Sag giver mig imidlertid saare meget s. 52 Arbejde med Rejser frem og tilbage, Omvandring tilfods i Veilbye Sogn og mangfoldige Breve. For øvrigt er det trist at leve her i Byen, hvor alle Huuse i virkelig Forstand ere tomme, med Undtagelse af enkelte Mandfolk, foruden Soldaterne. Naturligvis er ogsaa Forplejningen simpel, da alt Familieliv og egentlig Huusholdning er ophørt. Dog har Justitsraad Rahbek og jeg i Fattighuuset en Pige, som kan koge lidt Mad for os saa nogenlunde, og saaledes slaaer man sig igjennem med Taalmodighed.

Vor Pintse er holdt saaledes : Igaar Formiddags Feldtgudstieneste paa reformeert Mark af Provst Boisen, Kl. 2 Prædiken i Michaëlis Kirke af mig. Idag Prædiken under aaben Himmel af mig paa Røile Mark for de Flygtede, da Kirken i Veilbye for Tiden bruges som Krudtmagasin 1) ....