Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-06-10)

Fra samme til samme.
Fredericia, den 10. Juni 1849.

Kjære Holger! Dette Brev har til Ærinde kjærligst at bringe Dig min hierteligste Lykønskning til Din forestaaende Fødselsdag ....

Hidtil er jeg ligesom Din kjære Moder blevet bevaret frisk og rask. I 4 Døgn i afvigte Uge har jeg boet hos Moder (nu for Øjeblikket hos Gaardmand Hans Rasmussen i Staurbye i Veilbye Sogn) for at expedere de Trængendes og Uformuendes Forsørgelse. Idag har jeg prædiket i Michaëlis Kirke ....

s. 53 Denne Deel ai Byen, hvor Fattighuuset er, — hvor jeg og Rahbek boer — er ellers uskadt. Men i afvigte Uge har Byens vestre Deel (Norgesgade og Soiborg) liidt meget af Bomberne, men der er Intet tændt og brændt. Men det er sørgeligt, at den raske Artillerie-Lieutenant Glud saa elendigt kom afsted i Tirsdags. Alle Artillerie-Officererne vare gaaet hen for at spise, men han var træt og lagde sig for at sove i den nye Castelsbygning i et Værelse. Saa kom en Bombe, slog ned, knuste Dør og Mellemvæg, og af de nedstyrtende Steen fik han det ene Been knust, det andet brækket paa to Steder og Hovedet stærkt saaret. Han er vel endnu i Live, men lider meget og staaer sig ikke, da han er saa svag, at Lægerne ej engang have villet amputere ham.

Jeg har havt Brev fra Schatt i Mehrn, han fornøjer sig skjønt ....