Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Hans Christian Rørdam (1849-06-28)

Fra Faderen til begge Sønnerne Holger og Skat Rørdam.
Vejlbye ved Middelfart, den 28. Juni 1849.

Kjære Børn! I Søndags d. 24de kjørte jeg Eders kjære Moder til Ørbæk, da hun i nogle Dage havde befundet sig ilde, og vi frygtede for, at det maaske kunde blive værre formedelst det daarlige Logis. Jeg laante en Wienervogn af Pastor Ascanius i Veilbye, og Peter Holt lagde sine Heste dertil, saaledes havde vi meget rask Befordring og kom godt til Ørbæk .... I Fredericia er intet af Betydenhed foregaaet. I Løverdags, da jeg gik over med Færgen, kom 3 Kugler eller Granater fra Erritzøe Batterie, sigtede efter Broen og Færgen, s. 54 vi vare ombord i, og de faldt i en aldeles lige Retning med Færgen, men dog kun i Vandet en 50 Alen for kort, uden at gjøre Skade. I Mandags var atter stærk Skydning, og nogle flere Huuse bleve ramponerede. Der iblandt faldt en Bombe i Artillerie-Lieutenant Wleugels Huus, hvor Commandanten boer, og splittede Alt indvendig; men heldigviis var Commandanten med hans Adjudanter ude at spise Frokost, saa at Ingen kom til Skade, og Commandanten har strax igjen ladet alt reparere, og boer der fremdeles. For Øvrigt seer det ud til, at der fra vor Side i disse Dage forberedes hemmeligt et større alvorligt Foretagende. Flere Landingsbroer ere færdige ved Middelfart, og Gud give nu vort Folk Lykke til denne Gjerning, at Fienden maatte faae, hvad han længe har fortjent. I Erritzøe har han huseret meget slemt, saa at Beboerne næppe have Føden. Ogsaa skal adskillige Gaarde og Huuse i den østlige Deel af Byen være meget beskadigede af vore egne Kugler fra Strib. Paa Løverdag drager jeg igjen til Fredericia for nogle Dage.

Det har været en Fornøjelse at see de norske Personer af vor Familie, men jeg kan høre af Beretningen, at Nordmændenes Skik, at ville rose sig paa de Danskes Bekostning, er endnu, som den altid har været. Men man maa bære over med denne Skrøbelighed. Dersom nogen af disse Slægtninge endnu er i Byen, saa hils dem fra mig ....