Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Frederik Rørdam FRA: Conradine Engelbreth (1849-07-01)

Fra Moderen.
Fredericia, den 1. Juli 1849.

.... Det er meget lang Tid siden jeg skrev til Dig, og dersom Du ikke fra Fader og gjennem Andre havde s. 55 hørt fra os, kunde der være meget at fortælle; men de sidste Dages Begivenheder ere ikke store, og det er vel kun dem, I mangle Underretning om, og jeg er desuden saa kjed af at fortælle om det afskylige Bombardement og dets ulykkelige Følger, at jeg ikke kan udholde at begynde derpaa igjen. Idag troer jeg, at der i og omkring Fæstningen har været Ro med Undtagelse af nogle Geværsalver, som man fortæller var fra de tyske Forposter, der skøde deres Geværer af, og at de derefter skulle have tilraabt Vore: »Lebewohl«, da de nu skulle hjem igjen, men det er formodentlig noget Snak. Igaar hørte vi kun et Par Skud, men i Forgaars kastede de 31 Bomber ind i Byen, hvilke dog ikke gjorde nogen synderlig Skade, idetmindste ikke tændte. Jeg har rigtignok været herovre to Gange, den 17de og den 22de, men den Gang skjøde de endnu temmelig stærkt, især den første Dag, saa at man ikke kunde vove sig synderlig langt op i Byen. Jeg var hjemme, hvor der den første Dag endnu Intet var beskadiget, men den anden Dag saae der ynkeligt ud. Vort Tøi var splittet ad paa saa mange Steder, at det vil blive meget vanskeligt at faa det samlet igjen, og meget af det er blevet helt borte, enten det nu er stjaalet teller flyttet bort af ubudne Redningsmænd, som have kastet det igjen. Saaledes fandt jeg, da jeg sidst var hjemme, en Deel Smaating mig tilhørende i Cohens Have, og Fader fandt vore Stadsknive i Rendestenen udenfor Huset. Alting er rodet mellem hinanden. Naar Folk trænge til noget, gaae de ind i Haver og Huse og tage, hvad de vil. Det vil see sørgeligt ud, naar man kommer hjem igjen. Jeg blev i Røjle ved Strib hos Fru Mechlenburg, som har været saa god at deele sit lille Værelse med mig. Jeg har det meget godt, men er uhyre træt og kjed af det Heele ....

s. 56 Hertil kom jeg igaar Aftes, da jeg blev afbrudt af Madam Seidelin, som kom for at gjøre mig en Visit, de boer ogsaa i Røjle, .... nu fuldfører jeg det i Fredericia, jeg er taget herover i Dag, da her er Rolighed, forat besøge Fader og see mig lidt om. Da jeg seilede over, saae jeg, at Tyskerne i Nat have opkastet et nyt Batterie ovenfor Sanddal, men det vil Kanonerne fra Strib snart feie bort. Der blev skudt et Skud, mens jeg var i Strib, saa alle Vinduerne rystede. Det er det første, der er løsnet i Dag. Jeg seilede over med en sjællandsk Soldat; han forsikkrede, at Alt det, de i Kjøbenhavn fortalte om Russernes Ankomst, var: »det bare Slydder«! Naar de blot gav »en Civilist noget at løbe med«, saa kom det strax i alle Blade ....